Regulament Vanatoare

Regulament vanatoare

ANEXĂ

La Hotărârea Consiliului nr. 95/21.12.2023

 

 

REGULAMENTUL

PROPRIU PENTRU PRACTICAREA VÂNĂTORII

 

 

 

 

 

            Preambul

            Vânătoarea se poate practica numai în baza permisului de vânătoare, a permisului de armă, a carnetului de membru vizat la zi, a autorizației de vânătoare și a asigurării împotriva accidentelor.

            Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și cu Ordinul MADR nr. 353/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.

 

Cap.I. Autorizațiile de vânătoare

 

Art.1.

Autorizaţiile de vânătoare se eliberează în cadrul cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare respectiv, sau al derogărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pe fiecare fond cinegetic, numai de către personalul împuternicit în acest sens, angajat al gestionarului, în condiţiile legii.

Art.2.

Autorizațiile de vânătoare se eliberează exclusiv celor în drept să practice vânătoare în condițiile Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3.

Autorizațiile de vânătoare se completează cu pix, citeț:

a)      de către personalul împuternicit potrivit art.1., în toate rubricile care îl privesc, de către organizatorul acțiunii de vânătoare și de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular pentru faza premergătoare acțiunii de vânătoare;

b)      de către organizatorul acțiunii de vânătoare și de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular, după încheierea acțiunii de vânătoare, înainte însă de părăsirea fondului de vânătoare pentru care au fost eliberate și sunt valabile.

Art.2.

Autorizația de vânătoare individuală:

(1)   Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează unui singur vânător, pentru o singură specie de vânat, pentru un singur exemplar, pentru un singur fond de vânătoare sau pe o porțiune dintr-un fond de vânătoare, cu menționarea acesteia.

(2)   La eliberarea autorizatiei de vânătoare individuale, titularului i se eliberează și unul, două sau trei crotalii pentru carcasă, piele și trofeu, după caz.

(3)   Vânatului recoltat în baza autorizaţiei de vânătoare individuale i se aplică crotalia după recuperarea acestuia, la tendonul unuia dintre membrele inferioare.

(4)   Prin excepţie de la prevederile alin. (3), o crotalie se aplică pe maxilarul inferior dacă se detaşează capul de carcasă, la tendonul unuia dintre membrele inferioare, iar o altă crotalie se aplică pe piele în cazul în care vânatul se jupoaie în fondul cinegetic.

(5)   În cazul exemplarelor de vânat purtătoare de trofee convenţionale, seria crotaliei aplicate pe maxilar în condiţiile art. 22 din Ordinul MADR nr. 353/2008, se va înscrie şi în fişa de evaluare a trofeului respectiv.

(6)   Se pot elibera una sau mai multe autorizații de vânătoare individuale pe același fond de vânătoare în aceeași perioadă.

(7)   Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează:

a)      vânătorului solicitant și sunt valabile numai dacă acesta este însoțit de personalul cu atribuții de pază și de ocrotire a vânatului pe fondul de vânătoare respectiv sau de o persoană de specialitate împuternicită de gestionar. Aceștia din urmă au calitatea de organizator și se înscriu în autorizație;

b)      personalului cu atribuții de pază și de ocrotire a vânatului și personalului tehnic de specialitate al gestionarului pentru realizarea, în condițiile legii, a cotelor de recoltă.

(8)   În baza autorizației de vânătoare individuale se pot recolta urmatoarele specii de faună de interes cinegetic: căprior, cerb comun, cerb lopătar, marmotă, mistreț, muflon, șacal, viezure, vulpe.

(9)   În condițiile alin. (1) din OM nr. 353/2008 se pot recolta și exemplare din speciile de mamifere cuprinse în anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, dacă prin derogare au fost aprobate a se recolta exemplare din speciile respective.

(10)  Practicarea vânătorii în baza autorizației de vânătoare individuale se realizează prin metodele de vânătoare prevăzute în Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele prevăzute în OM nr. 353/2008.

(11)  Prin excepţie de la alin. (1), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta mai multe exemplare din speciile vulpe şi şacal, precum şi din specia cerb-lopătar pentru realizarea selecţiei la femele, pentru care se eliberează un număr corespunzător de crotalii. Recoltarea exemplarelor din speciile vulpe şi şacal se poate realiza în baza aceleiaşi autorizaţii de vânătoare individuală.

(12)  Înaintea acţiunilor de vânătoare organizate în baza autorizaţiei de vânătoare individuale deţinătorul este obligat să se prezinte la persoana înscrisă în autorizaţie ca organizator al acţiunii şi va intra în fondul cinegetic numai însoţit de aceasta. Persoana autorizată poate fi însoţită în fondul cinegetic de un singur invitat al acesteia, fără armă.

(13)  Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare individuale este de maximum 30 de zile.

Art.3.

Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A:

(1)   Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A dă dreptul de a practica vânătoarea unui grup de minimum două şi maximum 5 persoane dintre cele prevăzute la art. 2., pe un singur fond cinegetic sau pe o porţiune dintr-un fond cinegetic. Numele vânătorilor se înscrie în autorizaţia de vânătoare la eliberarea acesteia. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare în grup restrâns, la una sau mai multe specii, pe acelaşi fond cinegetic în aceeaşi perioadă.

(2)   Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care poate fi: o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de către gestionar.

(3)   În lipsa titularului de autorizaţie, atribuţiile acestuia pot fi preluate de oricare dintre persoanele înscrise în autorizaţie.

(4)   În baza autorizației de vânătoare colective tip A se pot recolta următoarele specii: bizam, câine enot, dihor comun, hermelină, iepure de câmp, iepure de vizuină, jder, mistreț, nevăstuică, șacal, viezure, vulpe, fazan, precum și din speciile: castor, urs, lup, pisică sălbatică și râs, pentru situațiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 din Ordinul MADR nr. 353/2008.

(5)   Termenul de valabilitate al autorizațiilor de vânătoare individuale este de maximum 30 de zile.

Art.4.

Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B:

(1)   Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B dă dreptul de a practica vânătoarea, la una sau mai multe specii de vânat, unui grup mai mare de două persoane dintre cele prevăzute la art.2.

(2)   Se poate elibera în aceeaşi zi un număr de maximum două autorizaţii pentru un fond cinegetic.

(3)   Autorizaţiile de vânătoare colective tip B se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare, care poate fi o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar.

(4)   Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective în grup mare este de o zi.

(5)   În lipsa titularului de autorizaţie, atribuţiile şi răspunderile acestuia pot fi preluate de oricare dintre vânătorii participanţi la acţiune, prin însuşirea sub semnătură a calităţii de organizator.

(6)   În baza autorizaţiei de vânătoare colective tip B se pot recolta exemplare din următoarele specii: câine-enot, dihor-comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreţ, nevăstuică, şacal, viezure, vulpe, fazan , precum şi din speciile: castor, urs, lup, pisică-sălbatică şi râs, pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor și la speciile de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 din Ordinul MADR nr. 353/2008.

Art.5.

(1)   Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca fără autorizaţie de vânătoare de către personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului de pe fondul cinegetic respectiv ori de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului fondurilor cinegetice, în baza atribuţiilor de serviciu.

(2)   Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca de către vânători cu ocazia acţiunilor de vânătoare organizate la diferite specii de faună de interes cinegetic.

Art.6.

Autorizaţiile de vânătoare în baza cărora nu s-au realizat acţiuni de vânătoare, în cadrul termenelor de valabilitate, precum şi cele utilizate în condiţiile prezentului regulament se vor depune de către titularii acestora la sediul AJVPS Mureș, sau la paznicul de vânătoare a fondului cinegetic pe raza căruia a fost eliberată, în maximum 5 zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la epuizare, după caz.

Art.7.

Perioada de valabilitate a autorizațiilor de vânătoare și zilele în care se poate practica vânătoarea pentru fiecare specie de vânat, vor fi stabilite în cadrul adunărilor generale ale grupelor organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mureș.

 

Cap.II. Organizarea şi practicarea vânătorii

 

Art.8.

Responsabilitatea pentru modul în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare revine organizatorului şi participanţilor la vânătoare potrivit legii şi a prezentului regulament.

Art.9.

La acţiunile de vânătoare pot asista observatori, invitaţi şi candidaţi la dobândirea permisului de vânătoare.

Art.10.

În baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi a celor colective tip A se poate practica vânătoarea şi de la apusul până la răsăritul soarelui prin metodele şi la speciile menţionate în Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea metodelor de vânătoare prevăzute în anexa nr. 4 din Ordinul nr. 353/2008.

Art.11.

Prin metodă de vânătoare se înţelege modalitatea prin care se practică acţiunea de vânătoare aşa cum a fost definită în preambulul prezentului regulament, aceste acţiuni clasificându-se astfel:

a)      vânătoarea "la pândă" constă în aşteptarea potenţialului vânat şi se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului ucis de către animalul sălbatic ce face obiectul acţiunii respective de vânătoare, locurile unde se produc pagube, vizuini, locurile de pasaj, locurile de înnoptat (locurile de rut);

b)      vânătoarea "la vizuină" constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare;

c)      vânătoarea "cu chemători şi/sau atrape" constă în atragerea vânatului către vânător prin utilizarea unor chemători şi/sau atrape permise de lege;

d)     vânătoarea "la dibuit" ("apropiat") constă în apropierea vânătorului de vânat;

e)      vânătoarea "la sărite" constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare;

f)       vânătoarea "la nadă" constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop didactic, de cercetare ştiinţifică, pentru populări, repopulări, precum şi pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau şeptelului, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g)      vânătoarea "la goană" - constă în stârnirea şi hăituirea vânatului cu ajutorul gonaşilor şi/sau câinilor către vânători.

Art.12.

Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc şi muniţiile admise la vânătoare, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.13.

1)      Participanţii la acţiunile de vânătoare sunt obligaţi să respecte regulile de prevenire a accidentelor, prevăzute Anexa 1 a prezentului regulament .

2)      Toți participanții la vânătoare care nu respectă normele de securitate și sănătate în muncă, specifice activității de vânătoare (nerespectarea unghiului de tragere, părăsirea standului, consumul de băuturi alcoolice, manipularea necorespunzătoare a armei și muniției și alte prevederi legale) vor fi supuși discuției comisiei de disciplină, anunțată în ziua vânătorii și se vor lua măsurile legale sau statutare corespunzătoare.

Art.14.

În cazul speciilor de cerb comun și căprior, se impune realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv "masculi de trofeu", "masculi de selecţie", "femele de selecţie" şi "tineret de selecţie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selecţie, este obligatoriu ca, la orice acţiune de vânătoare organizată în acest scop cu vânători, aceştia să fie însoţiţi de o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar şi să tragă numai asupra vânatului indicat de acesta.

a)      Prin exemplar "de viitor" dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional se înţelege exemplarul tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa şi care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi.

b)      Prin exemplar "de trofeu" se înţelege acel exemplar dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional, al cărui trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile.

c)      Prin exemplar "de selecţie" se înţelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative şi calitative cu vârsta sa şi care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente defecte de creştere, trofee anormale sau în regres, rănite ori cu evidente deviaţii de comportament.

Art.15.

Vânătoarea la iepuri:

(1)   Vânătoarea la iepuri se practică în perioada 1 noiembrie –31 ianuarie;

(2)   Zilele de practicare a vânătorii la specia iepure, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic;

(3)   La vânătoarea la iepuri este interzis a se vâna de două sau mai multe ori pe același teren în același sezon de vânătoare;

(4)   Se pot atribui vânătorilor maxim câte doi iepuri în funcție de rezultatul acțiunii din ziua de vânătoare;

Art.16.

 Vânătoarea la fazani:

(1)   Vânătoarea la fazani se practică în perioada 1 octombrie – 28 februarie;

(2)   Zilele de practicare a vânătorii la specia fazan, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic;

(3)   La vânătoarea de fazani se împușcă numai cocoși.

(4)   În situația în care din greșeală se împușcă și găini, se va achita o cotizație suplimentară de 50 lei care se va înregistra la capitolul „cotizație suplimentară” la grupa respectivă.

Art.17.

Vânătoarea la mistreți:

(1)   Vânătoarea colectivă la mistreți se poate practica în perioada 1 iunie – 31 ianuarie.

(2)   Mistreții masculi se pot recolta tot timpul anului.

(3)   Cu acordul adunării generale a grupei, mistreții se pot recolta și cu autorizație individuală, la pândă, cu condiția de a nu fi afectată organizarea și desfășurarea vânătorilor colective ale grupei respective.

(4)   Autorizația de vânătoare individuală la specia mistreț va avea o valabilitate de maxim 15 zile de la data eliberării, achitându-se la casieria asociației, după caz, suma stabilită de adunarea generală a grupei și comunicată în scris la executivul asociației.

(5)   Din cota unui sezon de vânătoare, la specia mistreț se vor putea împușca, la goană, 30% scroafe. Peste 30% din cotă, scroafele recoltate se vor plăti de către vânătorul care a împușcat scroafa cu 500 lei/exemplarul. Scroafele conducătoare nu se încadreaza în procentul de 30% și se vor plăti de către vânătorii care le împușcă cu suma de 500 lei/exemplarul. Grupele pot stabili un procent mai mic de 30% pentru împușcarea scroafelor. În cazul în care, vânătorul în cauză refuză să achite penalitatea până la următoarea vânătoare colectivă, i se va suspenda din oficiu dreptul de participare la vânătoare, până la achitarea ei.

(6)   Grupele de vânători pot propune sancțiuni complementare vânătorilor care se încadrează la alin. (5), conform statutului.

(7)   Recuperarea mistreților răniți se face de regulă în ziua vânătorii, dacă acest lucru nu este posibil și se hotărăște urmărirea vânatului a doua zi, se va solicita o nouă autorizație de vânătoare.

(8)   Tarifele de împușcare în cazul autorizării individuale, pentru un exemplar de mistreț, inclusiv taxa de autorizare, vor fi stabilite de fiecare grupă în cadrul adunării generale.

Art.18.

Vânătoarea la cerb comun:

(1)   Vânătoarea la cerb se va efectua în perioada 1 septembrie – 31 decembrie masculi și 1 septembrie – 15 februarie femele sau tineret.

(2)   Exemplarele de trofeu se vor recolta între 10 septembrie-15 noiembrie.

(3)   Tarifele de împușcare pentru un exemplar de cerb comun mascul, femelă sau tineret, inclusiv taxa de autorizare, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mureș.

(4)   Autorizația de vânătoare individuală pentru cerb comun mascul, femelă sau tineret, va avea o valabilitate stabilită de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic.

(5)   Vânătorul autorizat are obligația ca în termen de 10 zile de la data recoltării cerbului mascul să predea trofeul la sediul asociației pentru evaluare.

(6)   Prin excepție de la alineatul (5), termenul de predare a trofeului pentru evaluare la vânătorii străini este de 48 de ore de la data recoltării.

Art.19.

Vânătoarea la căprior:

(1)   Vânătoarea la căprior se practică în perioada 1 mai – 15 octombrie la masculi trofeu și selecție, iar la femele sau tineret în perioada 1 septembrie – 15 februarie.

(2)   Tarifele de împușcare pentru un exemplar de căprior mascul, femelă sau tineret, inclusiv taxa de autorizare, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mureș.

(3)   Autorizația de vânătoare individuală pentru căprior mascul, femelă sau tineret, va avea o valabilitate stabilită de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic.

(4)   Vânătorul autorizat are obligația  ca în termen de 10 zile de la data recoltarii căpriorului mascul să predea trofeul la sediul asociației pentru evaluare.

(5)   Prin excepție de la alineatul (4), termenul de predare a trofeului pentru evaluare la vânătorii străini este de 48 de ore de la data recoltării.

Art.21.

Vânătoarea la pasaj:

(1)   Vânătoarea la pasaj se poate practica în perioada 15 august – 28 februarie.

(2)   Vânătoarea la pasaj se poate practica și pe alte fonduri de vânătoare cu condiția ca autorizația să fie ridicată de un vânător de la grupa și fondul respectiv și cu condiția ca vânătorul din grupa unde se organizează acțiunea de vânătoare să fie prezent, fiind anunțată în prealabil conducerea grupei respective.

(3)   La vânătoarea la pasaj, pe autorizație se va înscrie zona unde se practică vânătoarea.

(4)   La vânătoarea la pasaj se percep sau ne se percep taxe de autorizare pentru membri AJVPS Mureș, conform celor stabilite de către adunarea generală a grupei unde se organizează vânătoarea.

(5)   Eliberarea autorizațiilor în grup restrâns se face numai cu acordul organizatorului de grupă.

(6)   Zilele de practicare a vânătorii la pasaj, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic, în cadrul adunărilor generale.

Art.22.

Vânătoarea la răpitoare.

(1)   Vânătoarea la răpitoare se poate practica în fiecare zi, cu autorizație de vânătoare colectivă de tip A sau B.

(2)   La vânătoarea la răpitoare, pe autorizație se va înscrie zona unde se practică vânătoarea.

(3)   Vânătoarea la răpitoare se poate practica și pe alte fonduri de vânătoare cu condiția ca autorizația să fie ridicată de un vânător de la grupa și fondul respectiv, fiind anunțată în prealabil conducerea grupei respective.

(4)   Zilele de practicare a vânătorii la răpitoare, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic, în cadrul adunărilor generale.

 

 

CAP.III. Dispoziții finale

 

Art.23.

(1)   Orice taxe și cotizații încasate, prevăzute de prezentul regulament, nu se restituie.

(2)   Vânătoarea la speciile de vânat care produc pagube la culturile agricole se va organiza de îndată ce s-a adus la cunoștiința executivului AJVPS Mureș prin adresă scrisă, directorul comunicând organizatorilor de grupă imediat despre această solicitare.

(3)   În zilele de vânătoare colectivă ale grupei este interzisă organizarea de partide de vânătoare în grup restrâns.

(4)   Se interzice orice acțiune de vânătoare în locurile de boncănit identificate, pe toata durata boncănitului.

(5)   Se interzice acceptarea la vânătoare a membrilor care nu au cotizația achitată și a celor care nu au efectuat zilele de muncă, precum și alte obligații legate de activitatea de vânătoare și hotărâte de adunarea generală a grupei ori de consiliul asociației.

(6)   Invitații care nu fac parte din nicio asociație vor achita suma de 500 lei/vânător/zi de vânătoare. Toți invitații trebuie să facă dovada achitării obligațiilor la o asociație de vânătoare legal constituită ce gestionează fonduri de vânătoare și să prezinte asigurarea obligatorie organizatorului de vânătoare din ziua respectivă. Invitații care sunt membri într-o asociație care nu este afiliată în cadrul AGVPS din Romania, vor achita o taxă pentru ziua de vânătoare, aceasta fiind stabilită de grupa respectivă.

(7)   Se interzice vânătoarea în zonele cu urși dacă nu sunt amenajate în prealabil hochstand-uri.

(8)   Orice măsuri restrictive sau modificări din partea grupelor, cu privire la zone, perioade și zile admise de vânătoare, vor fi depuse în scris și în timp util la sediul asociației.

(9)   Orice acțiune de vânătoare în zonele de protecție și în zonele de liniște a vânatului este interzisă.

Art.24.

(1)   Vânatul rănit în alte condiții decât în timpul vănătorii sau vânatul bolnav se împușcă de către personalul autorizat al asociației cu autorizație eliberată în acest sens.

(2)   Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, cu acordul administratorului (M.M.A.P.) în cazul în care se impune, la solicitarea scrisă a AJVPS Mureș prin metoda la pândă de către personalul de specialitate al asociației.

(3)   Lunar în perioada legală de vânătoare se vor organiza acțiuni de vânătoare de către fiecare grupă de vânătoare la speciile vulpe, șacal, cioară grivă și coțofană în baza cotelor de recoltă aprobate, precum și pentru combaterea câinilor hoinari și a pisicilor sălbăticite.

(4)   Se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure de câmp să se realizeze până la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(5)   La acțiunile de vânătoare pot asista observatori, invitați și candidați la dobândirea permisului de vânătoare.

 

Art.25.

Eliberarea autorizațiilor de vânătoare se face numai cu acordul organizatorului de grupă.

Art.26.

Facturile emise atât pentru intern cât și pentru extern se vor achita în maxim 20 zile.

Art.27.

Vânătorii care nu au vechime de cel puțin un an nu au dreptul să vâneze cu armă cu țevi ghintuite.

Art.28.

Reașezarea cotelor de recoltă aprobate între grupe se face în conformitate cu prevederile Ordinului privind aprobarea cotelor de recoltă aflat în vigoare la momentul respectiv, la solicitarea șefilor de grupă.

Art.29.

Orice ieșire în fondul de vânătoare se va consemna în Registrul Jurnal de evidență a ieșirilor în teren anunțându-se telefonic și șeful de grupă. Locul de păstrare al registrului și modalitatea de completare a acestuia se vor stabili de fiecare grupă în parte.

 

 

 

*Valabilitatea și aplicarea prevederilor prezentului regulament începe odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Consiliului Nr. .../...... și se păstrează până la adoptarea unei noi Hotărâri de Consiliu.

 

 

 

 

 

 

 

Președinte AJVPS Mureș

Lazăr Ioan-Nicolae

 

 

 

 

ANEXA 1

la Regulamentul propriu pentru

practicarea vânătorii

 

 

PARTEA 1

Reguli de prevenire a accidentelor in timpul practicarii vanatorii
si obligatii ale organizatorilor si ale vanatorilor

 

 

   Art. 1. - Se interzice organizarea vanatorii in conditii de furtuna, precum si urmarirea vanatului mare ranit (urs, mistret) in conditiile lipsei de vizibilitate.

   Art. 2. - (1) Arma de vanatoare se foloseste pe fondurile de vanatoare numai pentru recoltarea vanatului si combaterea daunatorilor vanatului.

                 (2) In afara fondurilor de vanatoare arma de vanatoare se transporta descarcata si introdusa in toc.

   Art. 3. - (1) Munitia trebuie sa fie corespunzatoare tipului si calibrului armei utilizate categoriei speciei de vanat care trebuie recoltat.

                  (2) Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.

   Art. 4. - La vanatoare se vor folosi numai armele care sunt in stare de functionare.

   Art. 5. - (1) Se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vanatului ranit.

                 (2) Se interzice lovirea armei de arbori, stanci sau alte obiecte dure.

   Art. 6. - In timpul odihnei, arma va fi descarcata si asezata numai in locuri care ofera o buna stabilitate.

   Art. 7. - Se interzice indreptarea armei spre alte persoane, chiar daca aceasta este descarcata.

   Art. 8. - (1) Cartusele care raman blocate pe teava se scot cu instrumente adecvate.

                 (2) In caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va astepta cu teava indreptata in jos timp de aproximativ un minut.

   Art. 9. - Se interzice punerea mainii pe gura tevilor.

   Art. 10. - Organizatorii actiunilor de vanatoare au urmatoarele obligatii:

1.sa aiba asupra lor autorizatia de vanatoare colectiva tip A sau, dupa caz, tip B, completata corect;

2. sa verifice la toti vanatorii participanti permisul de arma, permisul de vanatoare sau ordinul de serviciu, armamentul, munitia si asigurarea obligatorie impotriva accidentelor;

3. sa efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor;

4. sa prezinte vanatorilor principalele reguli de practicare a vanatorii, speciile de vanat in care se poate trage, numarul de exemplare permis a se vana si altele asemenea;

5. sa informeze si sa instruiasca vanatorii asupra semnalelor sonore - de incepere si de incetare a goanei utilizate in timpul vanatorii;

6. sa informeze vanatorii si gonasii asupra pericolelor care pot fi intalnite pe terenul de vanatoare - zone abrupte, stancarii, grohotisuri, ape curgatoare, canale, mlastini, arbori aninati, zone de formare a avalanselor;

7. sa interzica exercitarea vanatorii de catre persoanele aflate in stare de ebrietate, precum si consumul de alcool in timpul vanatorii;

8. sa stabileasca amplasarea vanatorilor in stand si sa informeaze fiecare vanator asupra pozitiei ocupate de vecini si, in functie de situatie, asupra pozitiei vanatorilor amplasati pe flancuri;

9. sa stabileasca directiile si unghiurile de tragere, reperele intre care se permite tirul, precum si interdictiile de tragere in functie de amplasarea vanatorilor in standuri;

10. sa stabileasca componenta echipelor de gonasi si conducatorii acestora, in functie de tipul de vanat, si sa ii instruieasca asupra modului de desfasurare a fiecarei goane, pentru vanatorile colective la goana;

11. sa interzica folosirea altor caini, in afara celor din rasele admise la vanatoare;

12. sa anunte prin semnale sonore inceperea si incetarea goanei, precum si a tirului;

13. sa conduca vanatorii in fondul de vanatoare numai daca poseda asigurare impotriva accidentelor de vanatoare si daca autorizatia, permisul de vanatoare, legitimatia de membru al unei organizatii vanatoresti, permisul de arma si armamentul sunt regulamentare;

14. sa completeze cu pix rezultatele inregistrate de fiecare vanator, la fiecare actiune organizata in baza autorizatiei de vanatoare;

15. sa crotalieze si sa inscrie in autorizatia de vanatoare individuala vanatul impuscat si numarul crotaliei, imediat dupa ce acesta a fost recuperat, inainte de a parasi fondul de vanatoare;

16. sa excluda vanatorii care nu respecta regulile privind organizarea si practicarea vanatorii in timpul in care se afla in fondul de vanatoare;

17. sa constituie echipe pentru urmarirea vanatului mare ranit;

18. sa organizeze si sa supravegheze transportul vanatului mare impuscat pana la mijlocul de transport.

Art. 11. - Persoanele autorizate sa practice vanatoarea individual, la fiecare iesire in teren, au urmatoarele obligatii:

1. sa prezinte organizatorului autorizatia de vanatoare, permisul de vanatoare, permisul de arma sau, dupa caz, ordinul de serviciu, crotaliile corespunzatoare si asigurarea obligatorie impotriva accidentelor;

2. sa se prezinte cu armament si munitii care trebuie sa aiba caracteristicile necesare pentru impuscarea exemplarului din specia inscrisa in autorizatia de vanatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si sa le prezinte organizatorului pentru control;

3. la vanatoarea de selectie vor trage numai in exemplarul indicat de organizator;

4. la urs, cerb comun, cerb lopatar, capra neagra vor folosi numai arme cu tevi ghintuite si cartuse cu glont, in conformitate cu reglementarile in vigoare, iar la mistret, caprior si muflon se pot folosi si arme de vanatoare cu teava lisa, insa numai cu munitie cu proiectil unic;

5. inainte de a se incarca arma se verifica si se curata tevile de eventualele depuneri de frunze, pamant, zapada etc.;

6. incarcarea armei se face la locul de vanatoare, dupa ce se asigura ca pe directia de tragere nu se afla alte persoane;

7. incarcarea armei basculante se va face cu tevile indreptate in jos, inchiderea realizandu-se prin ridicarea patului;

8. carabinele se incarca tinandu-se cu teava in sus;

9. imediat dupa incarcare arma trebuie asigurata;

10. arma se poarta in mana sau pe umar, asigurata, pana la identificarea vanatului;

11. inainte de actionarea sigurantei si declansarea focului asupra vanatului, vanatorul se va asigura ca pe directia lui de tragere nu sunt persoane;

12. declansarea focului se va face numai dupa identificarea clara a vanatului;

13. declansarea focului asupra vanatului in miscare pe jos, la ridicare sau in zbor se va face numai dupa asigurarea ca prin ricosare nu pot fi provocate accidente;

14. cand se utilizeaza barca, vanatorul se va aseza cu spatele la barcagiu si se va tine arma indreptata cu teava in sus; tirul este permis numai in fata si lateral;

15. vanatorile de ursi la nada se vor realiza numai din observatoare deschise, in prezenta personalului tehnic de specialitate al gestionarului;

16. vanatorul trebuie sa cunoasca amplasarea observatoarelor, a locului unde este expusa hrana si sa fie dotat cu arma cu glont de calibru corespunzator;

17. se interzice apropierea vanatorului de locul unde este amplasata nada;

18. declansarea focului din observator se va face numai dupa identificarea precisa a vanatului;

19. personalul care aprovizioneaza locul de nada cu hrana va avea asupra sa arma cu glont sau cartus cu proiectil unic incarcata si asigurata.

Art. 12. - La vanatorile colective, vanatorii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

1. deplasarea vanatorilor in teren, intre goane, se face in liniste si in sir indian;

2. la asezarea in stand, fiecare vanator trebuie sa cunoasca locul de amplasare a vecinilor;

3. este interzisa schimbarea locului indicat de organizator;

4. este interzis consumul de bauturi alcoolice in timpul actiunii de vanatoare;

5. incarcarea armei se va face numai in stand, dupa ce vanatorul si-a ocupat locul indicat de organizator;

6. arma se descarca in stand, dupa semnalul de incetare a goanei;

7. este interzisa parasirea standului in timpul vanatorii;

8. urmarirea vanatului ranit se va face dupa incetarea goanei si numai cu aprobarea organizatorului;

9. se executa foc in vanat doar dupa ce acesta a fost foarte bine identificat si numai daca se afla sub distanta de tir eficient;

10. nu se trage in vanatul aflat in fata vecinului;

11. inainte de parasirea standului pentru goana urmatoare, arma se descarca, deplasarea intre goane facandu-se doar cu arma franta sau cu inchizatorul deschis, astfel incat acest lucru sa fie vizibil; nu se paraseste standul pana ce nu sunt stranse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deseurilor;

12. ridicarea vanatului cazut se va realiza numai dupa incetarea goanei;

13. in situatia amplasarii standurilor pe o singura linie, se interzice declansarea focului sub un unghi mai mic de 45▫ fata de linia vanatorilor, tirul fiind permis in fata si in spatele liniei vanatorilor;

14. in situatia amplasarii standurilor in linie pe o distanta mai mica de 200 m, cu unul sau doua flancuri, declansarea focului de catre vanatorii aflati pe flancuri este permisa numai in spatele liniei flancului, cu respectarea unghiului minim de tragere de 45▫;

15. in teren liber se interzice tirul in fata cu arma cu alice cand gonasii au ajuns la 200 m de linia standului;

16. in teren liber se interzice tirul in fata cu arma cu glont sau cartus cu proiectil unic, cand gonasii au ajuns la 500 m de linia standului;

17. interzicerea tirului in fata se semnalizeaza sonor de catre organizator. Dupa acest semnal, tirul este permis numai in spatele liniei standurilor;

18. pentru executarea tirului asupra vanatului care a trecut linia standului trecerea armei incarcate peste acesta, se va face numai cu teava in sus;

19. pentru urmarirea vanatului mare ranit, se stabilesc de catre organizator echipele de cautare si r           ecuperare, formate din minimum 2 vanatori dotati cu armament corespunzator si caini de vanatoare;

20. vanatorii au obligatia de a avertiza gonasii, in cazul in care vanatul mare ranit se deplaseaza in directia acestora;

21. in cazul vanatorilor la panda, cu mai multe standuri alaturate, fiecare vanator trebuie sa cunoasca  locurile in care sunt asezati ceilalti vanatori;

22. declansarea focului se va face numai dupa identificarea clara a vanatului;

23. parasirea standului se va face la ora sau la semnalul stabilit de organizator.

Art. 13. - La vanatorile colective, gonasii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

1. sa se deplaseze in goana aliniati cu vecinii, la distanta egala de acestia, pe traseul sau dupa directia indicata de organizator;

2. sa faca permanent zgomot pentru a fi usor identificati de vanatori, mai ales atunci cand se apropie de linia acestora;

3. sa avertizeze vanatorii in momentul observarii vanatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vanatorii la inceputul acesteia;

4. sa nu se apropie de vanatul mare cazut si nici de cel ranit;

5. sa poarte elemente care permit identificarea sa;

6. la vanatorile de mistret si urs, fiecare echipa de 4 gonasi va fi condusa de catre un vanator inarmat pregatit sa traga in orice moment in vanatul ranit, observat pe parcurs de catre gonasii din echipa;

7. gonasii au obligatia de a confirma receptionarea semnalului de avertizare;

8. observatorii, invitatii, candidatii la obtinerea permisului de vanatoare vor respecta regulile stabilite de organizatorul actiunii de vanatoare.

 

 

 

PARTEA 2

Reguli de comportament vânatoresc

 

 

- Respectă întocmai perioadele, metodele şi mijloacele de vânătoare autorizate, precum şi limitele teritoriului tău de vânătoare;

- nu trage asupra speciilor la care vânătoarea nu este autorizată;

- nu lega plăcerea vânătorii de reuşita cantitativă, ci de caracterul sportiv în care s-a desfăşurat; cel mai bun vânător nu este acela care a realizat cel mai mare tablou, ci cel care ştie să vâneze „frumos”, adică sportiv şi în deplină concordanţă cu etica vânătorească.

- cota de recoltă trebuie extrasă întocmai cum a fost aprobată, pe fiecare fond de vânătoare şi pentru fiecare specie în parte, respectându-se structura pe sexe şi categorii de vârstă.

- fii cât se poate de amabil cu ceilalţi utilizatori ai naturii;

- evită orice fel de prejudicii aduse, direct sau indirect, exploatărilor agricole şi silvice, fie că acestea sunt publice, fie că sunt private;

- participă la prevenirea pagubelor cauzate de vânat culturilor agricole, animalelor domestice şi regenerărilor silvice;

- nu polua în nici un fel mediul agricol şi silvic; adună tuburile de cartuşe trase şi resturile rămase;

- nu te ruşina să culegi astfel de resturi abandonate în pădure; contribui astfel la efortul care ar trebui să fie comun pentru toţi locuitorii planetei urmăreşte conservarea unor populaţii diversificate, optime şi sănătoase de vânat, în echilibru cu habitatul acestora;

- controlează cu grijă evoluţia cantitativă şi calitativă a fiecărei populaţii de vânat pentru o păstra permanent stocuri echilibrate de reproducători sălbatici;

- alertează şi avertizează autorităţile competente în cazul apariţiei sau suspiciunii de apariţie a unor boli specifice vânatului;

- luptă deschis şi eficient contra braconajului;

- vanatoarea se face preponderent pe fondul de vanatoare unde este arondat vanatorul;

- in cazul speciilor de vanat mic ( ex: rate,fazani,iepuri,prepelita) se pot organiza vanatori cu membrii arondati pe alte grupe, doar cu incuviintarea grupei de vanatoare respective, a sefului de grupa si/sau prin derogare de la conducatorul asociatiei.

 

 În calitate de vânător trebuie să fii conştient şi să faci oricând dovada că:

• ai un nivel ridicat de cunoştinţe despre speciile de faună de interes vânătoresc şi despre ecologia şi etologia acestora;

• eşti bine informat în privinţa legilor şi reglementărilor care guvernează vânătoarea durabilă şi conservarea vieţii sălbatice, atât în ţară cât şi în Europa;

• faci parte dintr-o organizaţie asociativă destinată apărării intereselor vânătorilor, dar şi calităţii faunei cinegetice;

• eşti deschis la un dialog sincer şi constructiv cu autorităţile statului şi cu asociaţiile neguvernamentale responsabile de desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi de protecţia naturii;

• eşti gata oricând să accepţi un dialog similar, sincer şi constructiv, cu ceilalţi utilizatori ai mediului, îndeosebi cu cei din domeniul agriculturii şi silviculturii, pentru a putea lua, în comun, cele mai adecvate măsuri de conservare a faunei sălbatice la niveluri şi în structuri care să nu dăuneze producţiilor principale agricole şi silvice, ale mediului înconjurător;

• eşti interesat şi participi, oricând eşti solicitat, la studiile ştiinţifice care au ca obiect fauna sălbatică de interes vânătoresc

 

 

Anexa nr. 4 din Ordinul MADR nr. 353/2008

Nr.

crt.

SPECIA DE FAUNĂ CINEGETICĂ

METODA DE VÂNĂTOARE

"- la pândă -"

"- la vizuină cu câini -"

"- la nadă -"

"- la dibuit -"

"- la sărite -"

"-la goană -"

TIPUL AUTORIZAȚIEI DE VÂNĂTOARE

Indivi- duală

Colectivă tip A

Indivi- duală

Colectivă tip A

Indivi-duală

Colectivă tip A

Indivi-duală

Colectivă tip A

Indivi-duală

Colectivă tip A

Colectivă tip B

Colectivă tip B

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Bizam

 

X

         

X

       

2

Capră-neagră

X

         

X

         

3

Căprior

X

         

X

         

4

Cerb comun

X

         

X

         

5

Cerb-lopătar

X

         

X

         

6

Câine-enot

 

X

 

X

 

X

 

X

     

X

7

Dihor comun

 

X

         

X

     

X

8

Hermelină

 

X

                 

X

9

Iepure-de-câmp

                 

X

X

X

10

Iepure-de-vizuină

 

X

 

X

         

X

 

X

11

Jder

 

X

     

X

 

X

     

X

12

Marmotă

X

         

X

         

13

Mistreț

XX

XX**

   

XX

XX**

X

X

     

X

14

Muflon

X

         

X

         

15

Nevăstuică

 

X

         

X

     

X

16

Șacal

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

     

X

17

Viezure

XX

XX

 

X

             

X

18

Vulpe

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

     

X

19

Becațină-comună

                 

X

   

20

Becațină-mică

                 

X

   

21

Cioară-grivă

 

X

     

X

 

X

     

X

22

Cioară-grivă-sudică

 

X

     

X

 

X

     

X

23

Cioară-de-semănătură

 

X

     

X

 

X

     

X

24

Ciocârlie-de-câmp

 

X

             

X

   

25

Cocoșar (sturz-de-iarnă)

 

X

         

X

       

26

Cocoș-de-munte

X

         

X

         

27

Coțofană

 

X

     

X

 

X

     

X

28

Fazan

                 

X

X

X

29

Gaiță

 

X

     

X

 

X

     

X

30

Găinușă-de-baltă

 

X

         

X

       

31

Gâscă-de-vară

 

X

         

X

       

32

Gârliță-mare

 

X

         

X

       

33

Graur

 

X

         

X

       

34

Guguștiuc

 

X

         

X

       

35

Ieruncă

           

X

         

36

Lișiță

 

X

         

X

       

37

Porumbel-gulerat

 

X

         

X

       

38

Porumbel-de-scorbură

 

X

         

X

       

39

Potârniche

                 

X

X

X

40

Prepeliță

                 

X

   

41

Rață-mare

 

X

         

X

 

X

   

42

Rață-mică

 

X

         

X

 

X

   

43

Rață-fluierătoare

 

X

         

X

 

X

   

44

Rață-cu-cap-castaniu

 

X

         

X

 

X

   

45

Rață-moțată

 

X

         

X

 

X

   

46

Rață-sunătoare

 

X

         

X

 

X

   

47

Rață-lingurar

 

X

         

X

 

X

   

48

Rață-sulițar

 

X

         

X

 

X

   

49

Rață-cârâitoare

 

X

         

X

 

X

   

50

Rață-pestriță

 

X

         

X

 

X

   

51

Rață-cu-cap-negru

 

X

         

X

 

X

   

52

Sitar-de-pădure

 

X

             

X

 

X

53

Stăncuță

 

X

     

X

 

X

     

X

54

Sturz-de-vâsc

 

X

         

X

       

55

Sturz-cântător

 

X

         

X

       

56

Sturzul-viilor

 

X

         

X

       

57

Turturică

 

X

         

X

       

58

Castor*

X

                     

59

Urs*

XX

X

   

XX

X

X

X

     

X

60

Lup*

XX

X

   

XX

X

X

X

     

X

61

Pisică-sălbatică*

XX

X

X

X

   

X

X

     

X

62

Râs*

XX

X

       

X

X

     

X

* În situațiile în care se emite derogare pentru recoltare.

** Pentru perioada 1 iunie-31 ianuarie.

NOTĂ:

"X" - metoda de vânătoare admisă a se practica, pe specii de faună cinegetică și tipuri de autorizații de vânătoare.

"XX" - metoda de vânătoare admisă a se practica și de la apusul până la răsăritul soarelui.