Regulament Vanatoare

Regulament vanatoare

 REGULAMENT PROPRIU AL A.J.V.P.S. MURES

PRIVIND PRACTICAREA VÂNĂTORII IN SEZONUL 2021-2022

 

 

Preambul

Vânătoarea se poate practica numai în baza permisului de vânătoare, permisului de armă, a carnetului de membru vizat la zi, a autorizației de vânătoare și a asigurării împotriva accidentelor.

Prezentul regulament este întocmit în conformitate cu Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006 și cu Ordinul MADR nr. 353/2008 privind Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.

 

Cap.I. Autorizațiile de vânătoare

Art.1. Autorizaţiile de vânătoare se eliberează în cadrul cotelor de recoltă aprobate pentru sezonul de vânătoare respectiv, sau al derogărilor prevăzute de legislaţia în vigoare, pe fiecare fond cinegetic, numai de către personalul împuternicit în acest sens, angajat al gestionarului, în condiţiile legii.

Art.2. Autorizațiile de vânătoare se eliberează exclusiv celor în drept să practice vânătoarea în condițiile Legii nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3. Autorizațiile de vânătoare se completează cu pix, citeț:

a)      de către personalul împuternicit potrivit art.1., în toate rubricile care îl privesc, de către organizatorul acțiunii de vânătoare și de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular pentru faza premergătoare acțiunii de vânătoare;

b)      de către organizatorul acțiunii de vânătoare și de către vânător/vânători, în rubricile prevăzute de formular, după încheierea acțiunii de vânătoare, înainte însă de părăsirea fondului de vânătoare pentru care au fost eliberate și sunt valabile.

Art.2. Autorizația de vânătoare individuală:

(1)   Autorizațiile de vânătoare individuale se eliberează unui singur vânător, pentru o singură specie de vânat, pentru un singur exemplar, pentru un singur fond de vânătoare sau pe o porțiune dintr-un fond de vânătoare, cu menționarea acesteia.

(2)   La eliberarea autorizației de vânătoare individuale, titularului i se eliberează și unul, două sau trei crotalii pentru carcasă, piele și trofeu, după caz.

(3)   Vânatului recoltat în baza autorizaţiei de vânătoare individuale i se aplică crotalia după recuperarea acestuia, la tendonul unuia dintre membrele inferioare.

(4)   Prin excepţie de la prevederile alin. (3), o crotalie se aplică pe maxilarul inferior dacă se detaşează capul de carcasă, la tendonul unuia dintre membrele inferioare, iar o altă crotalie se aplică pe piele în cazul în care vânatul se jupoaie în fondul cinegetic.

(5)   În cazul exemplarelor de vânat purtătoare de trofee convenţionale, seria crotaliei aplicate pe maxilar în condiţiile art.22 din Ordinul MADR nr. 353/2008, se va înscrie şi în fişa de evaluare a trofeului respectiv.

(6)   Se pot elibera una sau mai multe autorizatii de vanatoare individuale pe acelasi fond de vanatoare in aceeasi perioada.

(7)   Autorizatiile de vanatoare individuale se elibereaza:

a)      vanatorului solicitant si sunt valabile numai daca acesta este insotit de personalul cu atributii de paza si de ocrotire a vanatului pe fondul de vanatoare respectiv sau de o persoana de specialitate imputernicita de gestionar. Acestia din urma au calitatea de organizator si se inscriu in autorizatie;

b)      personalului cu atributii de paza si de ocrotire a vanatului si personalului tehnic de specialitate al gestionarului pentru realizarea, in conditiile legii, a cotelor de recolta.

(8)   In baza autorizatiei de vanatoare individuale se pot recolta urmatoarele specii de fauna de interes cinegetic: caprior, cerb comun, cerb lopatar, marmota, mistret, muflon, sacal, viezure, vulpe.

(9)   In conditiile alin. (1) din se pot recolta si exemplare din speciile de mamifere cuprinse in anexa nr. 2 la Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin derogare au fost aprobate a se recolta exemplare din speciile respective.

(10)  Practicarea vanatorii in baza autorizatiei de vanatoare individuale se realizeaza prin metodele de vanatoare prevazute in Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in O.353/2008.

(11)  Prin excepţie de la alin. (1), în baza autorizaţiei de vânătoare individuale se pot recolta mai multe exemplare din speciile vulpe şi şacal, precum şi din specia cerb-lopătar pentru realizarea selecţiei la femele, pentru care se eliberează un număr corespunzător de crotalii. Recoltarea exemplarelor din speciile vulpe şi şacal se poate realiza în baza aceleiaşi autorizaţii de vânătoare individuală.

(12)  Înaintea acţiunilor de vânătoare organizate în baza autorizaţiei de vânătoare individuale deţinătorul este obligat să se prezinte la persoana înscrisă în autorizaţie ca organizator al acţiunii şi va intra în fondul cinegetic numai însoţit de aceasta. Persoana autorizată poate fi însoţită în fondul cinegetic de un singur invitat al acesteia, fără armă.

(13)  Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare individuale este de maximum 30 de zile.

Art.3. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A:

(1)   Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A dă dreptul de a practica vânătoarea unui grup de minimum două şi maximum 5 persoane dintre cele prevăzute la art. 2., pe un singur fond cinegetic sau pe o porţiune dintr-un fond cinegetic. Numele vânătorilor se înscrie în autorizaţia de vânătoare la eliberarea acesteia. Se pot elibera una sau mai multe autorizaţii de vânătoare în grup restrâns, la una sau mai multe specii, pe acelaşi fond cinegetic în aceeaşi perioadă.

(2)   Autorizaţia de vânătoare colectivă tip A se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare care poate fi: o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de către gestionar.

(3)   În lipsa titularului de autorizaţie, atribuţiile acestuia pot fi preluate de oricare dintre persoanele înscrise în autorizaţie.

(4)   In baza autorizatiei de vanatoare colective tip A se pot recolta urmatoarele specii: bizam, caine enot, dihor comun, hermelina, iepure de camp, iepure de vizuina, jder, mistret, nevastuica, sacal, viezure, vulpe, fazan, precum si din speciile: castor, urs, lup, pisica salbatica si ras, pentru situatiile in care se aproba recoltarea, prin folosirea metodelor de vanatoare prevazute in anexa nr. 4 din Ordinul MADR nr. 353/2008.

(5)   Termenul de valabilitate al autorizatiilor de vanatoare individuale este de maximum 30 de zile.

Art.4. Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B:

(1)   Autorizaţia de vânătoare colectivă tip B dă dreptul de a practica vânătoarea, la una sau mai multe specii de vânat, unui grup mai mare de două persoane dintre cele prevăzute la art.2.

(2)   Se poate elibera în aceeaşi zi un număr de maximum două autorizaţii pentru un fond cinegetic.

(3)   Autorizaţiile de vânătoare colective tip B se eliberează pe numele unui organizator de vânătoare, care poate fi o persoană ce deţine calitatea de vânător sau o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar.

(4)   Termenul de valabilitate al autorizaţiilor de vânătoare colective în grup mare este de o zi.

(5)   În lipsa titularului de autorizaţie, atribuţiile şi răspunderile acestuia pot fi preluate de oricare dintre vânătorii participanţi la acţiune, prin însuşirea sub semnătură a calităţii de organizator.

(6)   În baza autorizaţiei de vânătoare colective tip B se pot recolta exemplare din următoarele specii: câine-enot, dihor-comun, hermelină, iepure-de-câmp, iepure-de-vizuină, jder, mistreţ, nevăstuică, şacal, viezure, vulpe, fazan , precum şi din speciile: castor, urs, lup, pisică-sălbatică şi râs, pentru situaţiile în care se aprobă recoltarea, prin folosirea metodelor și la speciile  de vanatoare prevazute in anexa nr. 4 din Ordinul MADR nr. 353/2008

Art.5. (1)   Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca fără autorizaţie de vânătoare de către personalul cu atribuţii de pază şi ocrotire a vânatului de pe fondul cinegetic respectiv ori de personalul tehnic de specialitate împuternicit al gestionarului fondurilor cinegetice, în baza atribuţiilor de serviciu.

(2)   Pisicile şi câinii sălbăticiţi sau hoinari se pot împuşca de către vânători cu ocazia acţiunilor de vânătoare organizate la diferite specii de faună de interes cinegetic.

Art.6. Autorizaţiile de vânătoare în baza cărora nu s-au realizat acţiuni de vânătoare, în cadrul termenelor de valabilitate, precum şi cele utilizate în condiţiile prezentului regulament se vor depune de către titularii acestora la sediul AJVPS Mures, sau la paznicul de vânătoare a fondului cinegetic pe raza caruia a fost eliberată, în maximum 5 de zile de la data expirării termenului de valabilitate sau de la epuizare, după caz.

Art.7. Perioada de valabilitate a autorizatiilor de vânătoare și zilele în care se poate practica vânătoarea pentru fiecare specie de vânat, vor fi stabilite în cadrul adunărilor generale ale grupelor organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mureș.

 

Cap.II. Organizarea şi practicarea vânătorii

Art.8. Responsabilitatea pentru modul în care se desfăşoară acţiunile de vânătoare revine organizatorului şi participanţilor la vânătoare potrivit legii şi a prezentului regulament.

Art.9. La acţiunile de vânătoare pot asista observatori, invitaţi şi candidaţi la dobândirea permisului de vânătoare.

Art.10. În baza autorizaţiilor de vânătoare individuale şi a celor colective tip A se poate practica vânătoarea şi de la apusul până la răsăritul soarelui prin metodele şi la speciile menţionate în Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu respectarea metodelor de vanatoare prevazute in anexa nr. 4 din Ordinul 353/2008.

Art.11. Prin metodă de vânătoare se înţelege modalitatea prin care se practică acţiunea de vânătoare aşa cum a fost definită în preambulul prezentului regulament, aceste acţiuni clasificându-se astfel:

a)      vânătoarea "la pândă" constă în aşteptarea potenţialului vânat şi se poate exercita la: trecători, cadavrul animalului ucis de către animalul sălbatic ce face obiectul acţiunii respective de vânătoare, locurile unde se produc pagube, vizuini, locurile de pasaj, locurile de înnoptat (locurile de rut);

b)      vânătoarea "la vizuină" constă în stârnirea vânatului din vizuină prin utilizarea câinilor de vânătoare;

c)      vânătoarea "cu chemători şi/sau atrape" constă în atragerea vânatului către vânător prin utilizarea unor chemători şi/sau atrape permise de lege;

d)     vânătoarea "la dibuit" ("apropiat") constă în apropierea vânătorului de vânat;

e)      vânătoarea "la sărite" constă în stârnirea vânatului utilizându-se sau nu câini de vânătoare;

f)       vânătoarea "la nadă" constă în administrarea de hrană pentru ademenirea vânatului în vederea recoltării sau capturării în scop didactic, de cercetare ştiinţifică, pentru populări, repopulări, precum şi pentru prevenirea producerii de pagube sectorului cinegetic sau şeptelului, în condiţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g)      vânătoarea "la goană" - constă în stârnirea şi hăituirea vânatului cu ajutorul gonaşilor şi/sau câinilor către vânători.

 

Art.12. Pentru exercitarea vânătorii cu arme se folosesc exclusiv armele de foc şi muniţiile admise la vânătoare, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art.13. Participanţii la acţiunile de vânătoare sunt obligaţi să respecte regulile de prevenire a accidentelor, prevăzute Anexa 1 a prezentului regulament .

Art.14. În cazul speciilor de cerb comun si căprior, se impune realizarea cotelor de recoltă în structura în care acestea sunt aprobate, respectiv "masculi de trofeu", "masculi de selecţie", "femele de selecţie" şi "tineret de selecţie". Pentru corecta identificare a exemplarelor de selecţie, este obligatoriu ca, la orice acţiune de vânătoare organizată în acest scop cu vânători, aceştia să fie însoţiţi de o persoană de specialitate angajată şi împuternicită de gestionar şi să tragă numai asupra vânatului indicat de acesta.

a)      Prin exemplar "de viitor" dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional se înţelege exemplarul tânăr, bine conformat, al cărui trofeu corespunde din punctul de vedere al caracteristicilor cu vârsta sa şi care se impune a fi protejat, pentru a putea transmite caracterele acestuia la urmaşi.

b)      Prin exemplar "de trofeu" se înţelege acel exemplar dintr-o specie de vânat purtătoare de trofeu convenţional, al cărui trofeu are o valoare cinegetică încadrată în baremurile CIC medaliabile.

c)      Prin exemplar "de selecţie" se înţelege exemplarul dintr-o specie de vânat care nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor cantitative şi calitative cu vârsta sa şi care se impune a fi recoltat cât mai repede pentru a nu transmite caractere nedorite la urmaşi. Exemplarele de selecţie sunt exemplare de ambele sexe, indiferent de vârstă, cu evidente defecte de creştere, trofee anormale sau în regres, rănite ori cu evidente deviaţii de comportament.

Art.15. Vanatoarea la iepuri:

(1)   Vanatoarea la iepuri se practica in perioada 01 noiembrie –31 ianuarie;

(2)   Zilele de practicare a vânătorii la specia iepure, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic;

(3)   La vanatoarea la iepuri este interzis a se vana de doua sau mai multe ori pe acelasi teren in acelasi sezon de vanatoare;

(4)   Se pot atribui vanatorilor maxim cate doi iepuri in functie de rezultatul actiunii din ziua de vanatoare;

Art.16. Vanatoarea la fazani:

(1)   Vanatoarea la fazani se practica in perioada 01 octombrie – 28 februarie;

(2)   Zilele de practicare a vânătorii la specia fazan, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic;

(3)   La vanatoarea de fazani se impusca numai cocoși.

(4)   In situatia in care din greseala se impusca si gaini se va achita o cotizatie suplimentara de 50 lei care se va inregistra la capitolul cotizatie suplimentara la grupa respectiva.

Art.15. Vanatoarea la mistreti:

(1)   Vanatoarea colectiva la mistreti se poate practica in perioada 1 iunie – 31 ianuarie.

(2)   Mistretii masculi se pot recolta tot timpul anului.

(3)   Cu acordul adunarii generale a grupei, mistretii  se pot recolta si cu autorizatie individuala, la panda, cu conditia de a nu fi afectata organizarea si desfasurarea vanatorilor colective ale grupei respective.

(4)   Autorizatia de vanatoare individuala la specia mistret va avea o valabilitate de maxim 15 zile de la data eliberarii, achitandu-se la casieria asociatiei, dupa caz, suma stabilita de adunarea generala a grupei si comunicata in scris la executivul asociatiei.

(5)   Din cota sezonului de vanatoare 2021-2022 la specia mistret se vor putea impusca, la goana, 30% scroafe. Peste 30% din cota, scroafele recoltate se vor plati de catre vanatorul care a impuscat scroafa cu 500 lei/exemplar. Scroafele conducatoare nu se incadreaza in procentul de 30% si se vor plati de catre vanatorii care le impusca cu suma de 500 lei/exemplar. Grupele pot stabili un procent mai mic de 30% pentru impuscarea scroafelor. Prevederile specificate în prezentul alineat, se aplică pe toate fondurile cinegetice gestionate de A.J.V.P.S. Mureș, cu excepția fondurilor aflate în zonă afectată de PPA.

(6)   Grupele de vanatori pot propune sanctiuni complementare vanatorilor care se incadreaza la alin. (5), conform statutului.

(7)   Recuperarea mistretilor raniti se face de regula in ziua vanatorii, daca acest lucru nu este posibil si se hotaraste urmarirea vanatului a doua zi, se va solicita o noua autorizatie de vanatoare;

(8)   Tarifele de împușcare în cazul autorizării individuale, pentru un exemplar de mistreț, inclusiv taxa de autorizare, vor fi stabilite de fiecare grupă în cadrul adunării generale.

Art.16. Vanatoarea la cerb comun:

(1)   Vanatoarea la cerb se va efectua in perioada 01 septembrie – 31 decembrie masculi si 01 septembrie – 15 februarie femele sau tineret.

(2)   Exemplarele de trofeu se vor recolta intre 10 septembrie-15 noiembrie.

(3)   Tarifele de împușcare pentru un exemplar de cerb comun mascul, femela sau tineret, inclusiv taxa de autorizare, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mures.

(4)   Autorizatia de vanatoare individuala pentru cerb comun mascul, femela sau tineret, va avea o valabilitate stabilită de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic.

(5)   Vanatorul autorizat are obligatia  ca in termen de 10 zile de la data recoltarii cerbului mascul sa predea trofeul la sediul sociatiei pentru evaluare.

(6)   Prin exceptie de la aliniatul (5) termenul de predare a trofeului pentru evaluare la vanatorii straini este de 48 de ore de la data recoltarii.

Art.17. Vanatoarea la caprior:

(1)   Vânatoarea la caprior se practica in perioada 1 mai – 15 octombrie la masculi trofeu si selectie, iar la femele sau tineret in perioada 01 septembrie – 15 februarie.

(2)   Tarifele de împușcare pentru un exemplar de căprior mascul, femela sau tineret, inclusiv taxa de autorizare, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mures.

(3)   Autorizatia de vanatoare individuala pentru căprior mascul, femela sau tineret, va avea o valabilitate stabilită de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic.

(4)   Vanatorul autorizat are obligatia  ca in termen de 10 zile de la data recoltarii capriorului mascul sa predea trofeul la sediul sociatiei pentru evaluare.

(5)   Prin exceptie de la aliniatul (4) termenul de predare a trofeului pentru evaluare la vanatorii straini este de 48 de ore de la data recoltarii.

Art.18. Vanatoarea la pasaj:

(1)   Vanatoarea la pasaj se poate practica in perioada 15 august – 28 februarie.

(2)   Vanatoarea la pasaj se poate practica si pe alte fonduri de vanatoare cu conditia ca autorizatia sa fie ridicata de un vanator de la grupa si fondul respectiv, fiind anuntata in prealabil conducerea grupei respective.

(3)   La vanatoarea la pasaj, pe autorizatie se va inscrie zona unde se practica vanatoarea.

(4)   La vanatoarea la pasaj nu se percepe taxa de autorizare pentru membrii AJVPS Mures.

(5)   Eliberarea autorizatiilor in grup restrans se face numai cu acordul organizatorului de grupa.

(6)   Zilele de practicare a vânătorii la pasaj, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic, in cadrul adunărilor generale.

Art.19. Vanatoarea la rapitoare.

(1)   Vanatoarea la rapitoare se poate practica in fiecare zi, cu autorizatie de vanatoare colectiva de tip A sau B.

(2)   La vanatoarea la rapitoare, pe autorizatie se va inscrie zona unde se practica vanatoarea.

(3)   Vanatoarea la rapitoare se poate practica si pe alte fonduri de vanatoare cu conditia ca autorizatia sa fie ridicata de un vanator de la grupa si fondul respectiv, fiind anuntata in prealabil conducerea grupei respective.

(4)   Zilele de practicare a vânătorii la răpitoare, vor fi stabilite de fiecare grupă organizată la nivelul fiecărui fond cinegetic, in cadrul adunărilor generale.

 

CAP.III. Dispozitii finale

Art.20. (1)   Orice taxe si cotizatii incasate, prevazute de prezentul regulament, nu se restituie.

(2)   Vanatoarea la speciile de vanat care produc pagube la culturile agricole se va organiza de indata ce s-a adus la cunostiinta AJVPS-ului prin adresa scrisa, directorul comunicand sefilor de grupa imediat despre aceasta solicitare.

(3)   In zilele de vanatoare colectivă ale grupei este interzisa organizarea de partide de vanatoare in grup restrans.

(4)   Se interzice orice actiune de vanatoare in locurile de boncanit identificate in sezonul 2021-2022, pe toata durata boncanitului.

(5)   Se interzice acceptarea la vanatoare a membrilor care nu au cotizatia achitata si a celor care nu au efectuat zilele de munca, precum si alte obligatii legate de activitatea de vanatoare si hotarate de adunarea generala a grupei.

(6)   Invitatii care nu fac parte din nici o asociatie vor achita suma de 500 lei/vanator/zi de vanatoare. Invitatii care fac parte din asociatii trebuie sa faca dovada achitarii obligatiilor la o asociatie de vanatoare legal constituita ce gestioneaza fonduri de vanatoare. Invitatii care sunt membrii intr-o asociatie vor achita o taxa pentru ziua de vanatoare, aceasta fiind stabilita de grupa respectiva.

(7)   Se interzice vanatoarea in zonele cu ursi daca nu sunt amenajate in prealabil hochstand-uri.

(8)   Orice masuri restrictive sau modificari din partea grupelor, cu privire la zone, perioade si zile admise de vanatoare, vor fi depuse in scris si in timp util la sediul asociatiei.

(9)   Orice actiune de vanatoare in zonele de protectie si in zonele de liniste a vanatului este interzisa.

Art.21. (1)   Vânatul rănit în alte conditii decât în timpul vănătorii sau vânatul bolnav se împusca de către personalul autorizat al asociatiei cu autorizatie eliberată în acest sens.

(2)   Exemplarele de mamifere din speciile admise la vanatoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recolteaza in orice perioada a anului, cu acordul administratorului (M.M.A.P.) in cazul in care se impune, la solicitarea scrisa a AJVPS Mures prin metoda la panda de catre personalul de specialitate al asociatiei.

(3)   Lunar in perioada legala de vanatoare se vor organiza actiuni de vanatoare de catre fiecare grupa de vanatoare la speciile vulpe, sacal, cioara griva si cotofana in baza cotelor de recolta aprobate, precum si pentru combaterea cainilor hoinari si a pisicilor salbaticite.

(4)   Se recomanda ca recoltarea exemplarelor de iepure de camp sa se realizeze pana la data de 31 decembrie a fiecarui an.

(5)   La actiunile de vanatoare pot asista observatori, invitati si candidati la dobandirea permisului de vanatoare.

Art.22. Eliberarea autorizatiilor de vanatoare se face numai cu acordul organizatorului de grupa.

Art.23. Facturile emise atat pentru intern cat si pentru extern se vor achita in maxim 20 zile.

Art.24. Vanatorii care nu au vechime de cel putin un an nu au dreptul sa vaneze cu arma cu tevi ghintuite.

Art.25. Reasezarea cotelor de recolta aprobate intre grupe se face in conformitate cu art.4. din Ordinul Nr.987/23.06.2021 al Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, la solicitarea sefilor de grupa.

Art.26. Orice iesire in fondul de vanatoare se va consemna in Registrul Jurnal de evidenta a iesirilor in teren anuntandu-se telefonic si seful de grupa. Locul de pastrare al registrului si modalitatea de completare a acestuia se vor stabili de fiecare grupa in parte.

Art.27. Grupele organizate la nivelul fiecărui fond cinegetic al AJVPS Mures, vor organiza adunări generale, în termen de 15 zile de la data aprobării prezentului regulament, prin care vor stabili taxele/tarifele de autorizare, pentru fiecare specie de vânat în parte, precum si cotizația suplimentară, dacă este cazul.

 

Președinte A.J.V.P.S. Mureș

Lazar Ioan Nicolae

 

 

ANEXA 1

la regulamentul propriu al A.J.V.P.S. Mures

de practicare a vânătorii pentru sezonul 2021-2022

 

 

PARTEA 1

Reguli de prevenire a accidentelor in timpul practicarii vanatorii
si obligatii ale organizatorilor si ale vanatorilor

 

   Art. 1. - Se interzice organizarea vanatorii in conditii de furtuna, precum si urmarirea vanatului mare ranit (urs, mistret) in conditiile lipsei de vizibilitate.

   Art. 2. - (1) Arma de vanatoare se foloseste pe fondurile de vanatoare numai pentru recoltarea vanatului si combaterea daunatorilor vanatului.

                 (2) In afara fondurilor de vanatoare arma de vanatoare se transporta descarcata si introdusa in toc.

   Art. 3. - (1) Munitia trebuie sa fie corespunzatoare tipului si calibrului armei utilizate categoriei speciei de vanat care trebuie recoltat.

                  (2) Se interzice utilizarea alicelor cu diametru mai mare de 5 mm.

   Art. 4. - La vanatoare se vor folosi numai armele care sunt in stare de functionare.

   Art. 5. - (1) Se interzice folosirea armei pentru sprijin sau lovirea vanatului ranit.

                (2) Se interzice lovirea armei de arbori, stanci sau alte obiecte dure.

   Art. 6. - In timpul odihnei, arma va fi descarcata si asezata numai in locuri care ofera o buna stabilitate.

   Art. 7. - Se interzice indreptarea armei spre alte persoane, chiar daca aceasta este descarcata.

   Art. 8. - (1) Cartusele care raman blocate pe teava se scot cu instrumente adecvate.

                 (2) In caz de rateu, arma nu se va deschide imediat, se va astepta cu teava indreptata in jos timp de aproximativ un minut.

   Art. 9. - Se interzice punerea mainii pe gura tevilor.

   Art. 10. - Organizatorii actiunilor de vanatoare au urmatoarele obligatii:

1.sa aiba asupra lor autorizatia de vanatoare colectiva tip A sau, dupa caz, tip B, completata corect;

2. sa verifice la toti vanatorii participanti permisul de arma, permisul de vanatoare sau ordinul de serviciu, armamentul, munitia si asigurarea obligatorie impotriva accidentelor;

3. sa efectueze instructajul pentru prevenirea accidentelor;

4. sa prezinte vanatorilor principalele reguli de practicare a vanatorii, speciile de vanat in care se poate trage, numarul de exemplare permis a se vana si altele asemenea;

5. sa informeze si sa instruiasca vanatorii asupra semnalelor sonore - de incepere si de incetare a goanei utilizate in timpul vanatorii;

6. sa informeze vanatorii si gonasii asupra pericolelor care pot fi intalnite pe terenul de vanatoare - zone abrupte, stancarii, grohotisuri, ape curgatoare, canale, mlastini, arbori aninati, zone de formare a avalanselor;

7. sa interzica exercitarea vanatorii de catre persoanele aflate in stare de ebrietate, precum si consumul de alcool in timpul vanatorii;

8. sa stabileasca amplasarea vanatorilor in stand si sa informeaze fiecare vanator asupra pozitiei ocupate de vecini si, in functie de situatie, asupra pozitiei vanatorilor amplasati pe flancuri;

9. sa stabileasca directiile si unghiurile de tragere, reperele intre care se permite tirul, precum si interdictiile de tragere in functie de amplasarea vanatorilor in standuri;

10. sa stabileasca componenta echipelor de gonasi si conducatorii acestora, in functie de tipul de vanat, si sa ii instruieasca asupra modului de desfasurare a fiecarei goane, pentru vanatorile colective la goana;

11. sa interzica folosirea altor caini, in afara celor din rasele admise la vanatoare;

12. sa anunte prin semnale sonore inceperea si incetarea goanei, precum si a tirului;

13. sa conduca vanatorii in fondul de vanatoare numai daca poseda asigurare impotriva accidentelor de vanatoare si daca autorizatia, permisul de vanatoare, legitimatia de membru al unei organizatii vanatoresti, permisul de arma si armamentul sunt regulamentare;

14. sa completeze cu pix rezultatele inregistrate de fiecare vanator, la fiecare actiune organizata in baza autorizatiei de vanatoare;

15. sa crotalieze si sa inscrie in autorizatia de vanatoare individuala vanatul impuscat si numarul crotaliei, imediat dupa ce acesta a fost recuperat, inainte de a parasi fondul de vanatoare;

16. sa excluda vanatorii care nu respecta regulile privind organizarea si practicarea vanatorii in timpul in care se afla in fondul de vanatoare;

17. sa constituie echipe pentru urmarirea vanatului mare ranit;

18. sa organizeze si sa supravegheze transportul vanatului mare impuscat pana la mijlocul de transport.

Art. 11. - Persoanele autorizate sa practice vanatoarea individual, la fiecare iesire in teren, au urmatoarele obligatii:

1. sa prezinte organizatorului autorizatia de vanatoare, permisul de vanatoare, permisul de arma sau, dupa caz, ordinul de serviciu, crotaliile corespunzatoare si asigurarea obligatorie impotriva accidentelor;

2. sa se prezinte cu armament si munitii care trebuie sa aiba caracteristicile necesare pentru impuscarea exemplarului din specia inscrisa in autorizatia de vanatoare, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si sa le prezinte organizatorului pentru control;

3. la vanatoarea de selectie vor trage numai in exemplarul indicat de organizator;

4. la urs, cerb comun, cerb lopatar, capra neagra vor folosi numai arme cu tevi ghintuite si cartuse cu glont, in conformitate cu reglementarile in vigoare, iar la mistret, caprior si muflon se pot folosi si arme de vanatoare cu teava lisa, insa numai cu munitie cu proiectil unic;

5. inainte de a se incarca arma se verifica si se curata tevile de eventualele depuneri de frunze, pamant, zapada etc.;

6. incarcarea armei se face la locul de vanatoare, dupa ce se asigura ca pe directia de tragere nu se afla alte persoane;

7. incarcarea armei basculante se va face cu tevile indreptate in jos, inchiderea realizandu-se prin ridicarea patului;

8. carabinele se incarca tinandu-se cu teava in sus;

9. imediat dupa incarcare arma trebuie asigurata;

10. arma se poarta in mana sau pe umar, asigurata, pana la identificarea vanatului;

11. inainte de actionarea sigurantei si declansarea focului asupra vanatului, vanatorul se va asigura ca pe directia lui de tragere nu sunt persoane;

12. declansarea focului se va face numai dupa identificarea clara a vanatului;

13. declansarea focului asupra vanatului in miscare pe jos, la ridicare sau in zbor se va face numai dupa asigurarea ca prin ricosare nu pot fi provocate accidente;

14. cand se utilizeaza barca, vanatorul se va aseza cu spatele la barcagiu si se va tine arma indreptata cu teava in sus; tirul este permis numai in fata si lateral;

15. vanatorile de ursi la nada se vor realiza numai din observatoare deschise, in prezenta personalului tehnic de specialitate al gestionarului;

16. vanatorul trebuie sa cunoasca amplasarea observatoarelor, a locului unde este expusa hrana si sa fie dotat cu arma cu glont de calibru corespunzator;

17. se interzice apropierea vanatorului de locul unde este amplasata nada;

18. declansarea focului din observator se va face numai dupa identificarea precisa a vanatului;

19. personalul care aprovizioneaza locul de nada cu hrana va avea asupra sa arma cu glont sau cartus cu proiectil unic incarcata si asigurata.

Art. 12. - La vanatorile colective, vanatorii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

1. deplasarea vanatorilor in teren, intre goane, se face in liniste si in sir indian;

2. la asezarea in stand, fiecare vanator trebuie sa cunoasca locul de amplasare a vecinilor;

3. este interzisa schimbarea locului indicat de organizator;

4. este interzis consumul de bauturi alcoolice in timpul actiunii de vanatoare;

5. incarcarea armei se va face numai in stand, dupa ce vanatorul si-a ocupat locul indicat de organizator;

6. arma se descarca in stand, dupa semnalul de incetare a goanei;

7. este interzisa parasirea standului in timpul vanatorii;

8. urmarirea vanatului ranit se va face dupa incetarea goanei si numai cu aprobarea organizatorului;

9. se executa foc in vanat doar dupa ce acesta a fost foarte bine identificat si numai daca se afla sub distanta de tir eficient;

10. nu se trage in vanatul aflat in fata vecinului;

11. inainte de parasirea standului pentru goana urmatoare, arma se descarca, deplasarea intre goane facandu-se doar cu arma franta sau cu inchizatorul deschis, astfel incat acest lucru sa fie vizibil; nu se paraseste standul pana ce nu sunt stranse toate tuburile trase pentru a fi duse ulterior la un container destinat deseurilor;

12. ridicarea vanatului cazut se va realiza numai dupa incetarea goanei;

13. in situatia amplasarii standurilor pe o singura linie, se interzice declansarea focului sub un unghi mai mic de 45▫ fata de linia vanatorilor, tirul fiind permis in fata si in spatele liniei vanatorilor;

14. in situatia amplasarii standurilor in linie pe o distanta mai mica de 200 m, cu unul sau doua flancuri, declansarea focului de catre vanatorii aflati pe flancuri este permisa numai in spatele liniei flancului, cu respectarea unghiului minim de tragere de 45▫;

15. in teren liber se interzice tirul in fata cu arma cu alice cand gonasii au ajuns la 200 m de linia standului;

16. in teren liber se interzice tirul in fata cu arma cu glont sau cartus cu proiectil unic, cand gonasii au ajuns la 500 m de linia standului;

17. interzicerea tirului in fata se semnalizeaza sonor de catre organizator. Dupa acest semnal, tirul este permis numai in spatele liniei standurilor;

18. pentru executarea tirului asupra vanatului care a trecut linia standului trecerea armei incarcate peste acesta, se va face numai cu teava in sus;

19. pentru urmarirea vanatului mare ranit, se stabilesc de catre organizator echipele de cautare si r            ecuperare, formate din minimum 2 vanatori dotati cu armament corespunzator si caini de vanatoare;

20. vanatorii au obligatia de a avertiza gonasii, in cazul in care vanatul mare ranit se deplaseaza in directia acestora;

21. in cazul vanatorilor la panda, cu mai multe standuri alaturate, fiecare vanator trebuie sa cunoasca  locurile in care sunt asezati ceilalti vanatori;

22. declansarea focului se va face numai dupa identificarea clara a vanatului;

23. parasirea standului se va face la ora sau la semnalul stabilit de organizator.

Art. 13. - La vanatorile colective, gonasii au obligatia sa respecte urmatoarele reguli:

1. sa se deplaseze in goana aliniati cu vecinii, la distanta egala de acestia, pe traseul sau dupa directia indicata de organizator;

2. sa faca permanent zgomot pentru a fi usor identificati de vanatori, mai ales atunci cand se apropie de linia acestora;

3. sa avertizeze vanatorii in momentul observarii vanatului, conform regulilor stabilite de organizatorul vanatorii la inceputul acesteia;

4. sa nu se apropie de vanatul mare cazut si nici de cel ranit;

5. sa poarte elemente care permit identificarea sa;

6. la vanatorile de mistret si urs, fiecare echipa de 4 gonasi va fi condusa de catre un vanator inarmat pregatit sa traga in orice moment in vanatul ranit, observat pe parcurs de catre gonasii din echipa;

7. gonasii au obligatia de a confirma receptionarea semnalului de avertizare;

8. observatorii, invitatii, candidatii la obtinerea permisului de vanatoare vor respecta regulile stabilite de organizatorul actiunii de vanatoare.

 

PARTEA 2

Reguli de comportament vânatoresc

 

-Respectă întocmai perioadele, metodele şi mijloacele de vânătoare autorizate, precum şi limitele teritoriului tău de vânătoare;

-nu trage asupra speciilor la care vânătoarea nu este autorizată;

-nu lega plăcerea vânătorii de reuşita cantitativă, ci de caracterul sportiv în care s-a desfăşurat; cel mai bun vânător nu este acela care a realizat cel mai mare tablou, ci cel care ştie să vâneze „frumos”, adică sportiv şi în deplină concordanţă cu etica vânătorească.

-cota de recoltă trebuie extrasă întocmai cum a fost aprobată, pe fiecare fond de vânătoare şi pentru fiecare specie în parte, respectându-se structura pe sexe şi categorii de vârstă.

-fii cât se poate de amabil cu ceilalţi utilizatori ai naturii;

-evită orice fel de prejudicii aduse, direct sau indirect, exploatărilor agricole şi silvice, fie că acestea sunt publice, fie că sunt private;

-participă la prevenirea pagubelor cauzate de vânat culturilor agricole, animalelor domestice şi regenerărilor silvice;

-nu polua în nici un fel mediul agricol şi silvic; adună tuburile de cartuşe trase şi resturile rămase;

-nu te ruşina să culegi astfel de resturi abandonate în pădure; contribui astfel la efortul care ar trebui să fie comun pentru toţi locuitorii planetei urmăreşte conservarea unor populaţii diversificate, optime şi sănătoase de vânat, în echilibru cu habitatul acestora;

-controlează cu grijă evoluţia cantitativă şi calitativă a fiecărei populaţii de vânat pentru o păstra permanent stocuri echilibrate de reproducători sălbatici;

-alertează şi avertizează autorităţile competente în cazul apariţiei sau suspiciunii de apariţie a unor boli specifice vânatului;

-luptă deschis şi eficient contra braconajului;

-vanatoarea se face preponderent pe fondul de vanatoare unde este arondat vanatorul;

-in cazul speciilor de vanat mic ( ex: rate,fazani,iepuri,prepelita) se pot organiza vanatori cu membrii arondati pe alte grupe, doar cu incuviintarea grupei de vanatoare respective, a sefului de grupa si/sau prin derogare de la conducatorul asociatiei.

 

În calitate de vânător trebuie să fii conştient şi să faci oricând dovada că:

• ai un nivel ridicat de cunoştinţe despre speciile de faună de interes vânătoresc şi despre ecologia şi etologia acestora;

• eşti bine informat în privinţa legilor şi reglementărilor care guvernează vânătoarea durabilă şi conservarea vieţii sălbatice, atât în ţară cât şi în Europa;

• faci parte dintr-o organizaţie asociativă destinată apărării intereselor vânătorilor, dar şi calităţii faunei cinegetice;

• eşti deschis la un dialog sincer şi constructiv cu autorităţile statului şi cu asociaţiile neguvernamentale responsabile de desfăşurarea activităţilor de vânătoare şi de protecţia naturii;

• eşti gata oricând să accepţi un dialog similar, sincer şi constructiv, cu ceilalţi utilizatori ai mediului, îndeosebi cu cei din domeniul agriculturii şi silviculturii, pentru a putea lua, în comun, cele mai adecvate măsuri de conservare a faunei sălbatice la niveluri şi în structuri care să nu dăuneze producţiilor principale agricole şi silvice, ale mediului înconjurător;

• eşti interesat şi participi, oricând eşti solicitat, la studiile ştiinţifice care au ca obiect fauna sălbatică de interes vânătoresc

 

ANEXA nr. 4 din Ordinul MADR nr. 353/2008

 

 

Nr. crt.

SPECIA DE FAUNĂ CINEGETICĂ

METODA DE VÂNĂTOARE

 

"- la pândă -"

"- la vizuină cu câini -"

"- la nadă -"

"- la dibuit -"

"- la sărite -"

"-la goană -"

 

TIPUL AUTORIZAȚIEI DE VÂNĂTOARE

 

Indivi- duală

Colectivă tip A

Indivi- duală

Colectivă tip A

Indivi-duală

Colectivă tip A

Indivi-duală

Colectivă tip A

Indivi-duală

Colectivă tip A

Colectivă tip B

Colectivă tip B

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

Bizam

 

X

         

X

       
 

2

Capră-neagră

X

         

X

         
 

3

Căprior

X

         

X

         
 

4

Cerb comun

X

         

X

         
 

5

Cerb-lopătar

X

         

X

         
 

6

Câine-enot

 

X

 

X

 

X

 

X

     

X

 

7

Dihor comun

 

X

         

X

     

X

 

8

Hermelină

 

X

                 

X

 

9

Iepure-de-câmp

                 

X

X

X

 

10

Iepure-de-vizuină

 

X

 

X

         

X

 

X

 

11

Jder

 

X

     

X

 

X

     

X

 

12

Marmotă

X

         

X

         
 

13

Mistreț

XX

XX**

   

XX

XX**

X

X

     

X

 

14

Muflon

X

         

X

         
 

15

Nevăstuică

 

X

         

X

     

X

 

16

Șacal

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

     

X

 

17

Viezure

XX

XX

 

X

             

X

 

18

Vulpe

XX

XX

X

X

XX

X

X

X

     

X

 

19

Becațină-comună

                 

X

   
 

20

Becațină-mică

                 

X

   
 

21

Cioară-grivă

 

X

     

X

 

X

     

X

 

22

Cioară-grivă-sudică

 

X

     

X

 

X

     

X

 

23

Cioară-de-semănătură

 

X

     

X

 

X

     

X

 

24

Ciocârlie-de-câmp

 

X

             

X

   
 

25

Cocoșar (sturz-de-iarnă)

 

X

         

X

       
 

26

Cocoș-de-munte

X

         

X

         
 

27

Coțofană

 

X

     

X

 

X

     

X

 

28

Fazan

                 

X

X

X

 

29

Gaiță

 

X

     

X

 

X

     

X

 

30

Găinușă-de-baltă

 

X

         

X

       
 

31

Gâscă-de-vară

 

X

         

X

       
 

32

Gârliță-mare

 

X

         

X

       
 

33

Graur

 

X

         

X

       
 

34

Guguștiuc

 

X

         

X

       
 

35

Ieruncă

           

X

         
 

36

Lișiță

 

X

         

X

       
 

37

Porumbel-gulerat

 

X

         

X

       
 

38

Porumbel-de-scorbură

 

X

         

X

       
 

39

Potârniche

                 

X

X

X

 

40

Prepeliță

                 

X

   
 

41

Rață-mare

 

X

         

X

 

X

   
 

42

Rață-mică

 

X

         

X

 

X

   
 

43

Rață-fluierătoare

 

X

         

X

 

X

   
 

44

Rață-cu-cap-castaniu

 

X

         

X

 

X

   
 

45

Rață-moțată

 

X

         

X

 

X

   
 

46

Rață-sunătoare

 

X

         

X

 

X

   
 

47

Rață-lingurar

 

X

         

X

 

X

   
 

48

Rață-sulițar

 

X

         

X

 

X

   
 

49

Rață-cârâitoare

 

X

         

X

 

X

   
 

50

Rață-pestriță

 

X

         

X

 

X

   
 

51

Rață-cu-cap-negru

 

X

         

X

 

X

   
 

52

Sitar-de-pădure

 

X

             

X

 

X

 

53

Stăncuță

 

X

     

X

 

X

     

X

 

54

Sturz-de-vâsc

 

X

         

X

       
 

55

Sturz-cântător

 

X

         

X

       
 

56

Sturzul-viilor

 

X

         

X

       
 

57

Turturică

 

X

         

X

       
 

58

Castor*

X

                     
 

59

Urs*

XX

X

   

XX

X

X

X

     

X

 

60

Lup*

XX

X

   

XX

X

X

X

     

X

 

61

Pisică-sălbatică*

XX

X

X

X

   

X

X

     

X

 

62

Râs*

XX

X

       

X

X

     

X

 

* În situațiile în care se emite derogare pentru recoltare.

** Pentru perioada 1 iunie-31 ianuarie.

NOTĂ:

"X" - metoda de vânătoare admisă a se practica, pe specii de faună cinegetică și tipuri de autorizații de vânătoare.

"XX" - metoda de vânătoare admisă a se practica și de la apusul până la răsăritul soarelui.