Regulament Pescuit

Regulament pescuit

 

 

REGULAMENTUL

propriu privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv

în habitatele piscicole naturale contractate de A.J.V.P.S. Mureș

ANUL 2021

 

 

Capitolul I

Dispoziții generale

 

Art.1 În sensul prezentului regulament, conform OUG 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Pescuitul – este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii;

Pescar sportiv – persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociațiile de pescari sportivi legal constituite și care respectă aspectele de conduită morală;

Resursele acvatice vii – sunt reprezentate de speciile de pești și alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile în habitatele piscicole naturale ale României;

Exploatare durabilă – exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor și habitatelor piscicole naturale;

Captura – cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

Pescuit ilegal – practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor din domeniul pescuitului;

Autorizație de pescuit – actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;

Permis de pescuit – documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de practicare a pescuitului;

 

 

Capitolul II

Condiții de practicare a pescuitului recreativ

 

Art.2 (1) Practicarea pescuitului recreativ în bazinele piscicole naturale enumerate în „Autorizația de pescuit recreativ sportiv” și în ANEXA nr. 1 a prezentului regulament, se exercită în baza permisului de pescuit recreativ, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) și eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, a carnetului de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, vizat la zi, a documentelor fiscale specifice și a prezentului Regulament.

 (2) Calitatea de pescar recreativ este atestată de:

a) Permisul de pescuit recreativ emis de ANPA care este un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil care se eliberează anual.

b) Carnetul de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S Mureș care este un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil. 

Art.3 Tarifele și cotizațiile de pescuit recreativ pentru apele de șes și munte, se achită direct la sediile unităților și subunităților, a magazinelor partenere, cât și online pentru pescarii străini (contul se regăsește mai jos la rubrica „Cotizații pt. pescarii străini”). Pentru tariful și cotizația achitată, solicitanților li se eliberează documente fiscale legale (bonuri, chitanțe, sau facturi fiscale).

Art.4 (1) Odată cu achitarea tarifului de pescuit recreativ, solicitantul își însușește prezentul regulament și condițiile de practicare a pescuitului recreativ pe apele administrate de A.J.V.P.S Mureș și consimte să se supună controlului reprezentanților A.J.V.P.S Mureș pe teren, în conformitate cu prevederile Legii privind pescuitul și acvacultura.

(2) Refuzul prezentării la control a carnetului de membru, permisului de pescuit sau nerespectarea prezentului regulament, atrage sancţiunile prevăzute de acesta şi/sau Statutul asociației, în funcţie de gravitatea faptei comise.

(3) A.J.V.P.S. Mureș nu are încheiat protocol de reciprocitate cu nici o asocație de profil pescaresc din țară, așadar, pescarii care nu și-au achitat una dintre cotizațiile prevăzute la Art. 5 din prezentul Regulament, nu au drept de practicare a pescuitului recreativ pe zonele de pescuit contractate de asociație.

Art.5 Tarifele cotizațiilor anuale, sau după caz, pe zile, în zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureș, enumerate  în ANEXA 1 din contractul Nr.40/2017 încheiat cu A.N.P.A., pentru anul 2021 sunt următoarele:

 

(1) COTIZAȚII PENTRU MEMBRII PESCARI AI A.J.V.P.S MUREȘ ÎN ANUL 2021

a) Adulți 100 lei

b) Pensionari / Persoane cu handicap ușor 80 lei

c) Elevi / Studenți 60 lei

d) Copiii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, pensionarii peste 75 ani, precum și persoanele cu grad de handicap accentuat sau grav 10 lei

e) Copiii cu vârsta de până la 7 ani, au dreptul de a practica pescuitul recreativ pe apele contractate de A.J.V.P.S. Mureș în mod GRATUIT dacă este în prezența unui adult și cu condiția de a folosi cel mult 1 (una) undiță ! 0 lei

f) A DOUA VIZĂ (Şes sau Munte) 50 lei

g) Cotizațiile stabilite la alineatul (1) literele a.-f. sunt valabile pe zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureș, în funcție de tipul cotizației achitate (șes sau munte), cu excepția lacului de acumulare BEZID, unde este necesară plata unei cotizații suplimentare în valoare de 50 lei

 • Alte costuri: eliberarea unui carnet nou de membru pescar 5 lei

(2) COTIZAȚII PENTRU PESCARII STRĂINI (ne-membrii):

Persoana care nu dorește să devină membru este considerată pescar străin (ne-membru) și are libertatea de a alege una din variantele de mai jos :

 1. Cotizație pescuit 1 zi     30 lei
 2. Cotizație pescuit 7 zile   60 lei
 3. Cotizație pescuit 3 luni   100 lei
 4. Cotizație pescuit 1 an    200 lei

 

Cotizațiile pentru NE-MEMBRII se pot achita și online în contul RO48BTRLRONCRT0010523002 deschis la Banca Transilvania, cu MINIM 24 de ore înaintea începerii partidei de pescuit. (Pescarul va suporta eventualele comisioane bancare) În momentul achitării cotizației online, la rubrica „detalii transfer” pescarul trebuie să specifice obligatoriu perioada pentru care dorește să practice pescuitul recreativ pe apele contractate de A.J.V.P.S. Mureș. Odată cu efectuarea plății, pescarul străin este de acord întocmai cu prezentul regulament și se obligă să-l respecte în aceeași măsură ca proprii membrii.

 

 

Condiții de practicare a pescuitului recreativ în apele

colinare și de șes

 

Art.6 (1) Practicarea pescuitului recreativ în zonele de pescuit autorizate de A.N.P.A. se desfășoară în general de la răsărit și până la apusul soarelui.

 (2) Zonele în care se practică pescuitul recreativ în timpul nopții sunt următoarele:

a) Râul Mureș de la pod CFR Deda în aval până la limită de județ.

b) Râul Târnava Mică de la Sângiorgiu de Pădure în aval până la limita de județ.

c) Lacul Bezid.

 (3) La partidele de pescuit practicate pe timpul de nopții, locul de pescuit va fi obligatoriu iluminat vizibil !!!

 

Art.7 Practicarea pescuitului recreativ în zonele de pescuit enumerate în ANEXA nr.1 din prezentul Regulament și din contractul Nr.40/2017 încheiat cu A.N.P.A., se desfășoară astfel:

a) În apele din zona colinară și de șes cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte 1 cârlig fiecare la stilul “staționar” (rubesiană, bologneză, match – stil englezesc, vargă). În cazul pescuitului la răpitori sau a stilului “feeder” cu coșuleț sau momitor, montura poate avea maxim 2 cârlige.

b) Pentru pescuitul cu muscă artificială este admisă folosirea unei monturi cu maxim 2 muște artificiale, la capăt fiind legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială tip „vobler”(sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 muscă artificială legată în fața acestuia.

c) În apele din zona colinară și de șes un pescar recreativ poate reține maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur exemplar, daca greutatea acestuia depășește 5 kg.

d) Nu se pot lăsa ustensilele de pescuit cu monturile în apă, sub supravegherea altcuiva ori nesupravegheate.

e) Locul de pescuit (standul) nu poate depăși mai mult de 15m lungime pentru un singur pescar (cu maxim 4 undițe/lansete).

f) Pescarii care pescuiesc din apă sau din barcă au obligația ca la solicitarea organelor de control să iasă la mal și să prezinte documentele solicitate, monturile și capturile, inclusiv conținutul bagajelor.

 

Art.8 Reguli de protecția mediului care trebuie respectate de către membrii A.J.V.P.S Mureș în timpul practicării pescuitului recreativ:

a) Să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel și să nu introducă în aceste zone substanțe poluante;

b) Să monitorizeze zona în care pescuiesc și să informeze persoanele și instituțiile abilitate asupra tuturor cazurilor de braconaj și poluare observate; (Numere de telefon la care se pot anunța, se găsesc la sfârșitul regulamentului)

c) Să nu spele autovehiculele și covoarele, ori alte bunuri în apă;

d) Să își ofere ajutorul organelor abilitate pentru îndepărtarea efectelor de poluare și să acorde sprijin asociației în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor în zonele de pescuit.

 

 

Condiții de practicare a pescuitului recreativ

în apele de munte

 

Practicarea pescuitului recreativ în bazinele piscicole naturale de munte contractate de către A.J.V.P.S Mureș, se desfășoară în baza permisului de pescuit ANPA şi a carnetului de membru pescar al A.J.V.P.S. Mureş vizat pentru sezonul în curs sau a dovezii achitării cotizaţiei pentru pescuit în cazul ne-membrilor.

 

Art.9 Pe pâraiele din zona montană, se pescuiește numai cu o singură undiță sau lansetă, cu maximum două muște artificiale, iar pe râul Mureș IV este admisă folosirea unei monturi cu maxim două muște artificiale cu condiția ca la capăt să fie legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială “tip vobler” (sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 (una) muscă artificială legată în fața acestuia.

 

Art.10 În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 5 bucăți/zi (din care 2 buc./zi din specia Păstrăv Indigen și 3 buc./zi din speciile Păstrăv Curcubeu și Păstrăv Fântânel), cu excepția zonelor/zilelor unde/când este permis doar stilul Catch & Release (prinde și eliberează).

 

Art.11 În cursurile de apă unde este instaurată zona C & R (prinde și eliberează), pescuitul este permis numai cu momeli artificiale cu cârlige fără spin. Voblerele, lingurile, nălucile, etc. pot fi echipate doar cu un singur cârlig fără spin.

a) Practicarea pescuitului în aval de barajul de pe pârâul Răstolița și până la confluența cu râul Mureș, este permis doar cu stilul Catch & Release (prinde și eliberează).

b) Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

c) În zonele de protecție pentru specia Lostriță, pescuitul de orice fel este strict interzis.

 

Art.12 Pescuitul și reținerea exemplarelor de Lostriță și Lipan, chiar și a celor prinse accidental în apele în care conviețuiesc cu Păstrăvii, este STRICT INTERZISĂ TOT TIMPUL ANULUI. În cazul exemplarelor prinse accidental, acestea trebuie eliberate imediat și fără a fi scoase din apă.

 

Art.13 Se pot reține capturile de Păstrăv Curcubeu și Păstrăv Fântânel cu lungimea minimă de 20cm, iar de Păstrăv Indigen cu lungimea minimă de 25cm. Mărimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. Exemplarele capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menționate mai sus, se eliberează de îndată în apă, în stare vie, la locul capturării. Se poate face derogare de la aceste reglementări în cazuri excepționale, cum ar fi, concursuri aprobate și organizate de A.J.V.P.S. Mureș.

 
Art.14 Pescuitul celorlalte specii de pești, altele decât salmonidele, prezente în zona de munte, se face în concordanță cu perioadele de pescuit permise și cu cele de prohibiție stabilite anual prin ordin al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) și cu respectarea prevederilor din O.U.G. 23/2008.

Art.15 Exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte este permisă numai în timpul zilei, de la răsărit și până la apusul soarelui.

 

Art.16 Practicarea pescuitului recreativ în sistem C & R* (prinde și eliberează) nu dă dreptul pescarului să rețină nici o captură asupra sa, peștii trebuind eliberați în cel mai scurt timp și cu grijă pentru a nu fi răniți.

Nu pot fi reținute nici exemplarele rănite accidental, care prezintă răni incompatibile cu șanse de supraviețuire.

 

Art.17 Practicarea pescuitului recreativ în apele de munte contractate de către A.J.V.P.S Mureș se desfășoară după cum urmează:

 

Denumire

Zona admisă

Zona interzisă

Perioada

admisă

Zilele/zonele admise

Obs.

1. Bistra

Pr. Bistra

Pr. Mijlocu

Pr. Stegea

Pr. Cofu

Pr. Donca

01.04.-30.09

-Marți și Vineri C&R*

-Sâmbătă – Duminică

 

2. Gălăoaia

Pr. Gălăoaia

Pr. Gălăoița

01.04.-30.09

-Marți și Vineri C&R*

-Sâmbătă – Duminică

 

3. Răstolița

Pr. Răstolița

Pr. Scurtu

Pr. Mijlocu

Pr. Bradu

Pr. Porcu

Pr. Porcu-Brad

Pr. Secu

Pr. Tihu cu afluenții

01.04.-30.09

-Marți și Vineri C&R*

-Sâmbătă – Duminică

-Pe pr. Răstolița în aval de baraj și până la confl. cu r.Mureș este permis pescuitul doar cu stilul C&R în toată perioada sezonului

 

4. Iuhod

Pr. Iuhod

Pr. Sik

Pr. Iuhodu Praidului

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

5. Niraj inferior

Pr. Niraj de la pod CFR spre Câmpul Cetății până la pod Dămieni

Pr. Înfundat

Pr. Fânața

Pr. Bekeci

01.04.-30.09

-Joi

-Sâmbătă

-Duminică

 

6. Mureș IV

Râul Mureș de la puntea Andreneasa în aval până la pod CFR Deda

Pod Sălard în aval 1000m

05.06.-31.12

-Marți, Vineri,

Sâmbătă, Duminică

 

7. Gurghiul inferior

Pod Gurghiu-Confl. R. Mureș

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

8. Glăjarie

Izvoare-confl. R. Gurghiu

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

9. Orșova

Izvoare-vărsare în R. Gurghiu

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

10. Idicel

Zaspad-confl. R. Mureș

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

11. Sebeș

Izvoare-Conf. Pr. Sovata

 

01.04.-30.09

-Sâmbătă

-Duminică

 

 

 

 

Capitolul III

Răspunderi și sancțiuni

 

Art.18 Nerespectarea dispozițiilor legale, ale STATUTULUI A.J.V.P.S. Mureş şi a prezentului Regulament privind practicarea pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale de către persoane fizice sau juridice, atrage după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale statutului asociaţiei și ale prezentului regulament.

 

Art.19 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se face conform O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art.20 Constatarea abaterilor de la prevederile prezentului Regulament se vor face de către angajaţii A.J.V.P.S. Mureș cu atribuţii în acest sens și de delegații împuterniciți și instruiți (voluntarii) având asupra lor legitimația eliberată de asociație. Abaterile constatate vor fi consemnate în momentul controlului de către angajații A.J.V.P.S. Mureș cu atribuții de prevenire, informare, control și pază a zonelor de pescuit completând „Nota de constatare” – ANEXA 4 din prezentul Regulament.

 

Art.21 Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sunt:

(1) Pentru MEMBRII PESCARI ai asociației:

a)  AVERTISMENT, sancțiune aplicată în scris, completând „Nota de constatare” – ANEXA 4, pentru următoarele fapte comise:

aa) folosirea mai multor undițe/lansete sau accesorii (cârlige), decât cele stabilite în prezentul Regulament;

ab) capturarea, reținerea ori folosirea ca momeală în cârlig, pentru pescuitului la răpitori a peștilor sub dimensiunea legală;

ac) păstrarea capturilor în condiții nepotrivite care să ducă la alterarea lor (peștii se vor păstra în condiții optime obligatoriu în apă, exemple: juvelnic, sac de păstrare sau după caz, agrafă, etc.);

ad) nerespectarea condițiilor de igienă la locul de pescuit;

ae) nerespectarea distanței minime între pescari prevazută în prezentul Regulament (15 m) (în cazul plângerii verbale sau în scris a unui membru pescar);

af) nerespectarea obligației de a completa fișa de captură, cu data, locul și peștii capturați, în momentul practicării pescuitului;

ag) nesupravegherea undițelor/lansetelor cu montura în apă;

ah) comportament verbal ori fizic necivilizat și/sau agresiv faţă de paznicii piscicoli și delegații împuterniciți (voluntarii).

 

b) SUSPENDAREA dreptului de a practica pescuitul pe o perioadă de la 90 zile până la 1095 zile (3 ani) pe zonele de pescuit aflate în gestiunea A.J.V.P.S. Mureş, pentru următoarele fapte comise:

ba) practicarea pescuitului în perioada de prohibiție stabilită prin Ordin al ministrului – suspendare între 90-365 zile;

bb) practicarea pescuitului în zonele interzise (zona barajelor, zonele de iernare și zonele de protecție interzise tot timpul anului) – suspendare între 90-1095 zile;

bc) nerespectarea condițiilor Art. 17 din prezentul Regulament privind practicarea pescuitului recreativ în apele de munte – suspendare între 90-1095 zile;

bd) reținerea exemplarelor de pești sub dimensiunea admisă – suspendare între 90-1095 zile;

be) acțiunea de a tăia firul cu intenție înaintea controlului – suspendare între 90-1095 zile;

bf) refuzul cu rea credintă de a prezenta carnetul de membru pescar și permisul de pescuit persoanelor împuternicite de asociație să efectueze controlul – suspendare între 90-1095 zile;

bg) ascunderea exemplarelor capturate – suspendare între 90-1095 zile;

bh) pescuitul fară carnet vizat pe anul în curs, practicat de membrii asociaţiei – suspendare între 90-1095 zile;

bi) practicarea pescuitului cu ustensile dotate cu “parașută”, de asemenea și deținerea acestor ustensile – suspendare între 90-1095 zile;

bj) comiterea repetată de trei (3) ori, a abaterilor prevăzute la Art. 21 alin.(1) lit. a) AVERTISMENTsuspendare între 90-1095 zile;

bk) comiterea repetată de trei (3) ori, a abaterilor prevăzute la Art. 21 alin.(1) lit. b) atrage de la sine SUSPENDAREA dreptului de practicare a pescuitului recreativ pe zonele de pescuit gestionate de A.J.V.P.S. Mureș pe o perioada de 1095 zile (3 ani).

 

 

c) EXCLUDEREA din asociaţie se aplică în scris, completând „Nota de constatare” – ANEXA 4, pentru următoarele fapte comise:

ca) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

cb) deținerea, transportul sau comercializarea fară documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit;

cc) capturarea peștilor prin metode sau cu unelte de plasă, pripoane, etc. interzise de lege;

cd) producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă monofilament;

ce) pescuitul la specii pe cale de dispariție și interzise prin lege;

cf) pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

cg) pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive ori cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor și a altor viețuitoare acvatice;

ch) dublarea carnetului și permisului de pescuit în cazul în care acesta este deja reținut la asociație din cauza încălcării prevederilor prezentului Regulament.

 

(2) Pentru PESCARII STRĂINI (ne-membrii): INTERDICȚIA de a practica pescuitul recreativ pe zonele de pescuit aflate în gestiunea A.J.V.P.S.Mureş, se va stabili de către consiliul de administrație al asociației în funcţie de gravitatea abaterii şi/sau de repetabilitatea abaterilor comise, conform prevederilor art. 11 din Statutul A.J.V.P.S.Mureş.

 

(3) Sancțiunile sau/și interdicțiile prevăzute la Art. 21 alin. (1)-(2) se aplică în cazurile şi condiţiile reglementate de STATUTUL asociaţiei și al prezentului Regulament. 

 

Notele de constatare a eventualelor abateri vor fi înaintate în termen de cel mult 5 zile de la întocmirea acestora, conducerii A.J.V.P.S. Mureş care va înainta spre analiză şi propuneri comisiei juridice, de disciplină şi etică din cadrul asociaţiei (for în faţa căruia cel în cauză va fi convocat spre audiere) şi ulterior consiliului director al asociaţiei, organ abilitat a aplica sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament (art.11 alin. 3 din Statut).

Sancţiunile aplicate de către consiliul director vor putea fi contestate (fără efect suspensiv de drept) în termen de 15 zile de la comunicarea aplicării acestora, în faţa adunării generale a membrilor asociaţiei şi respectiv, în faţa instanţei de judecată competente general, material şi teritorial, conform prevederilor Statutului asociaţiei.

În cazul în care abaterea comisă este sancţionată de prezentul Regulament cu suspendarea dreptului de a practica pescuitul pe apele aflate în gestiunea A.J.V.P.S. Mureş, la momentul constatării abaterii, personalul abilitat din cadrul asociaţiei va reţine carnetul de membru pescar al celui care a comis abaterea constatată, înaintându-l conducerii asociaţiei împreună cu nota de constatare a abaterii, care va conţine motivul reţinerii carnetului de membru pescar.

Restituirea carnetului de membru titularului acestuia se va face după expirarea perioadei de suspendare a dreptului de a practica activitatea de pescuit, pe baza dovezii scrise (proces verbal de predare-primire), la sediul asociaţiei, după testarea celui sancţionat cu privire la cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament.

Perioada de suspendare a dreptului de a practica activitatea de pescuit, în cazul în care este aplicată această sancţiune, este calculată începând de la data comiterii faptei în cauză.

 

Art.22 Termenul pentru depunerea eventualelor reclamaţii de purtare abuzivă la adresa personalului angajat, ori persoanelor împuternicite de asociație pentru constatarea abaterilor de la prezentul Regulament, este de 15 zile de la data comiterii faptei pretinse, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Aceste sesizări trebuie bine întemeiate și susținute în fața comisiei juridice, de disciplină și etică din cadrul A.J.V.P.S. Mureș, în vederea dispunerii măsurilor de rigoare.

 

 

Capitolul IV

Reguli generale

 

Art.23 În exercitarea pescuitului recreativ, membrii pescarii vor respecta următoarele reguli cu caracter general:

a) Să ia cunoștință de zonele instituite pentru protecție și să respecte marcajele și regimul special al acestor zone;

b) Să consemneze în fișa de captură după terminarea fiecărei partide de pescuit, locul, cantitatea și speciile de pești prinsi capturați; această fișă se va preda în mod obligatoriu până la 31 ianuarie a anului următor;

c) Să cunoască speciile de pești care fac obiectul pescuitului recreativ și să respecte dimensiunile minime legale de capturare (dimensiunile minime menționate în ANEXA 3) precum și perioadele de prohibiție pentru fiecare specie, conform prevederilor legale;

d) Dimensiunile capturilor se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale;

e) Să prezinte montura cu care practică pescuitul, în momentul controlului;

f) Se eliberează obligatoriu și de îndată peștii capturați accidental, care nu sunt agățați de gură, indiferent de dimensiune;

g) Se interzice practicarea stilului “harponat/greblat” indiferent de montura folosită (năluci artificiale, cârlige nr.mare, etc.), iar peștii capturați care prezintă semne proaspete de „harponare/agățare” vor constitui probă la întocmirea dosarului penal;

h) Obligația de a dovedi că pescuiesc cu momeală naturală sau artificială, fiind interzis pescuitul cu cârligul “gol”;

i) Să nu arunce pe maluri, în albiile râurilor, în lacuri și în zonele umede adiacente, deșeuri de orice natură;

j) Să informeze de urgență persoanele sau instituțiile abilitate asupra cazurilor de poluare sau catastrofe naturale și să acorde sprijin acestora pentru evaluarea pagubelor și atenuarea efectelor distructive asupra fondurilor de pescuit;

k) Deținerea și folosirea minciogului și a juvelnicului în capturarea și păstrarea peștilor, iar în cazul pescarilor de pești răpitori a cleștelui (grip) de scos peștele din apă și a „agrafei” de păstrat peștele este obligatorie.

 

Art.24 Perioadele și zonele de protecție piscicolă la nivel național se reglementează prin Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și al A.N.P.A., privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii. (zone și perioade menționate în ANEXA 2A și 2B din prezentul Regulament).

 

 

Capitolul V

Dispozitii finale

 

Art.25 Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu legislația din domeniul pescuitului și acvaculturii, în vigoare și a fost adoptat în ședința reprezentanților Adunării Generale a Pescarilor A.J.V.P.S Mureș în data de 23.08.2018.

 

Art.26 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute în OUG 23/2008 și Legea 317/2009 privind pescuitul și acvacultura și Ordinul 60/2017, privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

 

Art.27 Prezentul Regulament poate fi modificat și completat în aceleași condiții, în funcție de modificările ce pot surveni în textul actelor normative în domeniu sau prin observațiile și propunerile membrilor pescari ai A.J.V.P.S. Mureș.

 

Art.28 Personalul angajat al A.J.V.P.S. Mureș va lua la cunoștință de prevederile prezentului regulament.

 

Art.29 Prezentul regulament va fi afișat la sediul A.J.V.P.S. Mureș, la sediile filialelor teritoriale și se va înmâna personalului de pază și control.

 

Art.30 (1) În situaţia depistării unor fapte ce constituie contravenții și infracțiuni de către paznicii de vânătoare și pescuit, de personalul angajat cu atribuții pe linie de prevenire, informare, control și paza zonelor de pescuit gestionate de A.J.V.P.S Mureș, vor fi sesizate de îndată organele abilitate şi/sau persoanele cu statut legal de agenţi constatatori ai unor asemenea fapte, pentru luarea măsurilor legale şi aplicarea sancțiunilor ce se impun în conformitate cu legislația in vigoare.

(2) De asemenea depistarea și sesizarea faptelor neregulamentare se pot face și de către persoanele delegate și împuternicite de A.J.V.P.S. Mureș pentru efectuarea prevenirii, informării și paza zonelor de pescuit contractate de asociație.

În acest sens A.J.V.P.S. Mureș va încheia protocoale de colaborare și grafice de control cu instituțiile statului competente pentru verificarea respectării legislației care reglementează condițiile de practicare a pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale din România.

 

Persoanele și instituțiile de contact pentru semnalarea actelor de poluare și ale încălcărilor legislației în domeniul piscicol sunt:

 

a) Conducerea A.J.V.P.S. Mures - ajvpsmures@yahoo.com 0265-267.621

b) Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Tg. Mures dl. Szabo Eugen 0757-223.734

c) Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Reghin dl. Maier Gheorghe 0744-386.950

d) Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Ludus dl. Alb Alin 0741-135-489

e) I.J.J. Mures (Jandarmeria) - cabinet@jandarmeria.ro 0265-254.455

f) Agenția de Protecția Mediului  - office@apmms.anpm.ro 0265-314.984 / 0265-314.987

g) Garda de Mediu - cjmures@gnm.ro 0265-315.007 / 0265-314.987

h) Administrația Națională “Apele Române”(ABA, SGA) - dispecer@dam.rowater.ro0265-261.303; 0737-166.735

i) A.N.P.A. (Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură) - laszlo.bartha@anpa.ro        0747-287.466

j) Serviciul de urgență 112

 

 

ANEXA 1

Lista zonelor de pescuit contractate și gestionate de A.J.V.P.S. Mureș

(conform contractului nr.40/2017)

 

Nr. crt.

Denumire zonă de pescuit

Distanță

Delimitare

Categorie

ȘES / MUNTE

1.

Râul Mureș

150 km

CFR Com. Deda – lim. jud. Com. Chețani

Șes

2.

Pârâul Luț

27 km

Localitatea Batoș – conf. R. Mureș

Șes

3.

Pârâul Beica

7 km

Conf. Pârâul Nadașa – conf. R. Mureș

Șes

4.

Pârâul Șar

8 km

Conf. Pârâul Allas – conf. R. Mureș

Șes

5.

Pârâul Lechința(Combol)

48 km

Com. Crăiești – conf. R. Mureș

Șes

6.

Pârâul de Câmpie

12 km

Conf. Pârâul Sarchii – conf. R. Mureș

Șes

7.

Pârâul Ațintiș

3 km

Conf. Pârâul Cecălaca – conf. Mureș

Șes

8.

Pârâul Niraj

54 km

Pod Damieni – conf. R. Mureș

Șes

9.

Pârâul Nirajul Mic

6 km

Conf. Pârâul Bâra – conf. R. Mureș

Șes

10.

Pârâul Hodoșa-Tpatec

3 km

De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică

Șes

11.

Târnava Mică

96 km

Lim. de jud. conf. P. Iuhod – com. Adămos

Șes

12.

Pârâul Solocma

3 km

De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică

Șes

13.

Pârâul Ghergheș(Vădeș)

3 km

Loc. Vădeș - conf. Târnava Mică

Șes

14.

Pârâul Cușmad

10 km

Lim. jud. Mures com. Sâng. de Păd. – conf. T. Mică

Șes

15.

Pârâul Vețca

3 km

Loc. Bordesiu – conf. Târnava Mică

Șes

16.

Pârâul Nadeș

7 km

Conf. pârâul Măgheruș - conf. Târnava Mică

Șes

17.

Gurghiul inferior

12 km

Pod Gurghiu – conf. R. Mureș

Munte

18.

Glăjarie

12 km

Izvoare – conf. Râul Gurghiu

Munte

19.

Orșova

16 km

Vărsare in Râul Gurghiu

Munte

20.

Răstolița

68 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

21.

Bistra

32 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

22.

Gălăoaia

25 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

23.

Idicel

38 km

Zaspad – conf. R. Mureș

Munte

24.

Sebeș

21 km

Izvoare – conf. Pârâul Sovata

Munte

25.

Iuhod

22 km

Izvoare – Pod Sărățeni

Munte

26.

Nirajul Mic inferior

10 km

Pod Lokodi – pod Damieni

Munte

27.

Mureș IV

25 km

Tunel Sălard – pod Deda

Munte

28.

Lacul acumulare Bezid

180 ha

 

Șes

 

 

 

 

 

ANEXA 2

 

Zone de protecție incluse în Ordinul de PROHIBIȚIE

 

 

 

Nr. crt.

ZONĂ DE PROTECȚIE

Mal drept amonte

Mal drept aval

Zone de iernare – pescuitul interzis în perioada 01 Noiembrie-15 Martie 2021

1.

Râul Mureș, în zona Vălenii de Mureș, de la podul pietonal de trecere peste R.Mureș – 300m amonte și 200m aval

46o53’13.60”N

24o47’33.23”E

46o53’07.61”N

24o47’19.59”E

2.

Râul Mureș, în zona Brâncovenești la baraj – 300m amonte și 200m aval

46o51’06.13”N

24o46’00.82”E

46°50'50.77"N

24°45'57.29"E

3.

Râul Mureș, în zona localității Chinari la „terenul de fotbal” – 500m (250m amonte și aval față de curbă)

46°36'11.51"N

24°35'29.37"E

46°36'01.31"N

24°35'20.75"E

4.

Râul Mureș, în zona localității Chinari la „țeava de gaz” – 600m (400m amonte și 200m aval)

46°36’01.64"N

24°35'18.12"E

46°35'44.11"N

24°35'08.82"E

5.

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș, 300m amonte Baraj Priză1, inclusiv Brațul Mort și pârâul Cotuș – (limita amonte de 300m are ca reper primul plop de la vărsarea pârâului Cotuș în r. Mureș)

46°33'55.43"N

24°34'10.90"E

46°33'39.57"N

24°34'02.52"E

6.

Râul Mureș, în dreptul localității Cristești  (în spatele combinatului chimic Azomureș) în aval de la țeava de gaz – 1400m

46o30’56.64”N

24o29’44.01”E

46o30’35.90”N

24o28’53.49”E

7.

Râul Mureș, în zona Cristești de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken – 200m amonte

46o29’54.03”N

24o27’25.36”E

46o29’55.30”N

24o27’34.46”E

8.

Râul Mureș, în zona localității Morești de la prag cascadă în aval până la podul de inele –  2900m

46o29’17.05”N

24O26’24.52”E

46°33’32.15"N

24°33'40.98"E

9.

Râul Mureș, în zona localității Gheja, la podul CFR – 500m amonte și aval

46°27'40.16"N

24°03'40.43"E

46°26'07.59"N

24°03'34.54"E

Zone de refacere biologică – pescuitul interzis TOT TIMPUL ANULUI

10.

Râul Mureș, amonte de podul rutier Sălard – 1000m

46o56’39.72”N

25o03’56.34”E

46o57’07.08”N

25o04’09.57”E

11.

Râul Mureș, în zona localității Petelea la ”curbă” – 250m amonte și 450m aval

46°44'18.46"N

24°42'26.13"E

46°44'3.13"N

24°42'15.09"E

12.

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș amonte de Barajul Priza1 “cart. Aleea C.” – intreg Brațul Mort (partea dreapta a cursului raului Mures)

46°33'55.43"N

24°34'10.90"E

46°33'39.57"N

24°34'02.52"E

13.

Râul Mureș în zona localității Tg.Mureș, Baraj Priză 1 – 500m aval până la canalul de scurgere

46°33'38.26"N  24°34'02.87"E

46°33’32.15"N

24°33'40.98"E

14.

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș la baraj Priza 2 “Ady” – 600m (aval baraj până la al doilea dig de pietre)

46°32'40.95"N

24°31'53.15"E

46°32'27.18"N

24°31'32.20"E

 

 

 

 

 

ANEXA 3

 

Dimensiunea minimă admisă pentru reținere în funcție de specia de pește

( !!! de reținut !!! – măsurarea se face de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale)

 

1.Avat (Aspius aspius) 30 cm

17.Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm

2.Babușcă (Rutilus rutilus) 15 cm

18.Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

3.Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm

19.Plătica (Abramis brama) 25 cm

4.Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

20.Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)  20 cm

5.Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

21.Păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis)  20cm

6.Caras (Carassius auratus) 15 cm

22.Păstrav indigen (Salmo trutta fario) 25 cm

7.Caracudă (Carassius carassius) 17 cm

23.Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

8.Cosac (Abramis sp.) 25 cm

24.Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm

9.Cosaș (Ctenopharyngodon idella) 40 cm

25.Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm

10.Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm

26.Somn (Silurus glanis) 50 cm

11.Coregon (Coregonus sp.) 22 cm

27.Șalău (Stizostedion sp.) 40 cm

12.Fusar (Aspro streber) 12 cm

28.Știuca (Esox lucius) 40 cm

13.Lin (Tinca tinca) 25 cm

29.Văduvița (Leuciscus idus) 30 cm

14.Morunaș (Vimba vimba) 25 cm

30.Broaște (Rana sp.) 30g/buc. 

15.Mreană (Barbus barbus) 27 cm

31.Raci (Astacus sp.) 9 cm

16.Mreană vânătă (Barbus meridionalis petenyi) 18 cm

32.Scoică de râu (Unio pictorum) 8 cm

 

 

ANEXA 4                                                                            Seria AVPMS Nr. (1) 0001

  

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI

PESCARILOR SPORTIVI MUREȘ

 

NOTĂ

DE CONSTATARE

pe linie de prevenire, informare, control și pază a zonelor de pescuit

contractate de A.J.V.P.S. Mureș

 

  Încheiat astăzi la data de ________, ora ___, în localitatea ________________, zona _____________________, de către ___________________________________,  având calitate de ______________________ în cadrul A.J.V.P.S. Mureş.

  Astăzi, data de mai sus, aflându-mă în timpul orelor de serviciu, efectuând acțiuni de prevenire, informare, control si paza pe linie de respectare a Regulamentului propriu pt. anul 2020, aprobat de consiliu privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv în habitatele piscicole naturale contractate de către A.J.V.P.S. Mureş, am constatat următoarele:__________________________.

  Faţă de cele constatate, persoana în cauză ____________________ formulează următoarele obiecţiuni:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

  Aspectele constatate au fost fotografiate/filmate: DA / NU.

  De faţă au fost/nu au fost prezenți persoane/le în calitate de martori: _____________________________________________________________________.

  Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de constatare, în două exemplare, una fiind înmânată numitului ______________________, iar cea de-a doua se va înainta către conducerea A.J.V.P.S. Mureş în vederea dispunerii măsurilor legale/statutare care se impun.

  A fost reţinut/nu a fost reţinut carnetul de membru pescar seria/nr.____________ .

 

Angajat AJVPS Mures                       Persoana controlată                       Martor

 ________________                        ________________                ________________

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

REGULAMENTUL

propriu privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv în habitatele piscicole naturale contractate

ANUL 2020

 

Capitolul I

Dispoziții generale

Art.1 În sensul prezentului regulament, conform OUG 23/2008, cu modificările și completările ulterioare, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

Pescuitul este activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea și regenerarea resurselor acvatice vii;

Pescar sportiv - persoana fizică deținătoare a unui permis de pescuit recreativ/sportiv, eliberat de asociațiile de pescari sportivi legal constituite și care respectă aspectele de conduită morală

Resursele acvatice vii sunt reprezentate de speciile de pești și alte viețuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile și accesibile în habitatele piscicole naturale ale României;

Exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii prin metode și procedee care să asigure productivitatea și biodiversitatea pe termen lung a ecosistemelor și habitatelor piscicole naturale;

Captura - cantitatea de pește sau de alte viețuitoare acvatice pescuite ori recoltate din habitatele piscicole naturale, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare;

Pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;

Autorizație de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite activitatea de pescuit;

Permis de pescuit - documentul individual și netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit;

            

Capitolul II

Condiții de practicare a pescuitului recreativ/sportiv

Art.2 (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în bazinele piscicole naturale enumerate în „Autorizația de pescuit recreativ sportiv” se exercită în baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, emis de Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură (ANPA) și eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, a carnetului de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S. Mureș, vizat la zi, a documentelor fiscale specifice și a prezentului Regulament.

    (2) Calitatea de pescar sportiv este atestată de:

a)     Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis de ANPA care este un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil care se eliberează anual.

b)     Carnetul de membru pescar eliberat de A.J.V.P.S Mureș care este un document cu regim special, înseriat, nominal și netransmisibil.

 

Art.3 Tarifele și cotizațiile de pescuit recreativ pentru apele de șes și munte, se achită direct la sediile unităților și subunităților, a magazinelor partenere, cât și online pentru pescarii străini (contul se regăsește mai jos la rubrica „Cotizații pt. pescarii străini”). Pentru tariful și cotizația achitată, solicitanților li se eliberează documente fiscale legale (bonuri, chitanțe, sau facturi fiscale).

 

Art.4 (1) Odată cu achitarea tarifului de pescuit recreativ, solicitantul își însușește prezentul regulament și condițiile de practicare a pescuitului recreativ pe apele administrate de A.J.V.P.S Mureș și consimte să se supună controlului reprezentanților A.J.V.P.S Mureș pe teren, în conformitate cu prevederile Legii privind pescuitul și acvacultura.

(2) Refuzul prezentării la control a carnetului de membru, permisului de pescuit sau nerespectarea prezentului regulament, atrage sancţiunile prevăzute de acesta şi/sau Statutul asociației, în funcţie de gravitatea faptei comise.

(3) Se va acorda reciprocitate cu asociațiile de profil: ...

 

Art.5 Tarifele cotizațiilor anuale, sau după caz, pe zile, în zonele de pescuit contractate de A.J.V.P.S. Mureș, enumerate  în Anexa nr.1 din contractul Nr.40/2017 încheiat cu A.N.P.A., pentru anul 2020 sunt următoarele:

 

COTIZAȚII PENTRU MEMBRII A.J.V.P.S MUREȘ 2020

 1. Adulți - 100 lei
 2. Pensionari / Persoane cu handicap ușor - 80 lei
 3. Elevi / Studenți - 60 lei
 4. Copiii cu vârsta cuprinsă între 8-14 ani, pensionarii peste 75 ani, precum și persoanele cu grad de

handicap accentuat sau grav - 10 lei

 1. Copiii cu vârsta de până la 7 ani, au dreptul de a practica pescuitul recreativ sportiv pe apele contractate de A.J.V.P.S. Mureș în mod GRATUIT dacă este în prezența unui adult și cu condiția de a folosi cel mult 1 (una) undiță ! - 0 lei

 

 • A DOUA VIZĂ (Şes sau Munte) - 50 lei

            

Alte costuri: – 5 lei carnet membru (pentru membrii noi)

 

COTIZAȚII PENTRU PESCARII STRĂINI (ne-membri):

Persoana care nu dorește să devină membru este considerată pescar străin (nemembru) și are libertatea de a alege una din variantele de mai jos :

 1. Cotizație pescuit 1 zi - 30 lei
 2. Cotizație pescuit 7 zile - 60 lei
 3. Cotizație pescuit 3 luni - 100 lei
 4. Cotizație pescuit 1 an - 200 lei

Cotizația DE NE-MEMBRU se poate achita și online în contul RO48BTRLRONCRT0010523002 deschis la Banca Transilvania, cu MINIM 24 ore înaintea începerii partidei de pescuit. (Pescarul va suporta eventualele comisioane bancare) În momentul achitării cotizației online, la rubrica „detalii transfer” pescarul trebuie să specifice obligatoriu perioada pentru care dorește să practice pescuitul recreativ/sportiv pe apele contractate de A.J.V.P.S. Mureș. Odată cu efectuarea plății, pescarul străin este de acord întocmai cu prezentul regulament și se obligă să-l respecte în aceeași măsură ca proprii membrii.


Condiții de practicare a pescuitului recreativ/sportiv în apele colinare și de șes

Art.6 (1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv în zonele de pescuit autorizate de A.N.P.A. se desfășoară în general de la răsărit și până la apusul soarelui.

          (2) Zonele în care se practică pescuitul sportiv în timpul nopții sunt următoarele:

a)     Râul Mureș de la pod CFR Deda în aval până la limită de județ.

b)     Râul Târnava Mică de la Sângiorgiu de Pădure în aval până la limita de județ.

c)     Lacul Bezid.

         (3) La pescuitul pe timp de noapte locul de pescuit va fi obligatoriu iluminat vizibil !!!

 

Art.7 Practicarea pescuitului recreativ sportiv în zonele de pescuit enumerate în Anexa nr.1 din contractul Nr.40/2017 încheiat cu A.N.P.A., se desfășoară astfel:

a)     În apele din zona colinară și de șes cu maximum 4 undițe sau 4 lansete cu câte 1 cârlig fiecare la stilul “staționar” (rubesiană, bologneză, match – stil englezesc, vargă). În cazul pescuitului la răpitor sau a stilului “feeder” cu coșuleț sau momitor, montura poate avea maxim 2 cârlige.

b)     Pentru pescuitul cu muscă artificială este admisă folosirea unei monturi cu maxim 2 muște artificiale, la capăt fiind legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială tip „vobler”(sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 muscă artificială legată în fața acestuia.

c)     În apele din zona colinară și de șes un pescar sportiv poate reține maximum 5 kg de pește/zi sau numai un singur pește, daca greutatea lui depășește 5 kg.

d)     Nu se pot lăsa ustensilele de pescuit cu monturile în apă, sub supravegherea altcuiva ori nesupravegheate.

e)     Locul de pescuit (standul) nu poate depăși mai mult de 15m lungime pentru un singur pescar (cu maxim 4 undițe/lansete).

f)      Pescarii care pescuiesc din apă sau din barcă au obligația ca la solicitarea organelor de control să iasă la mal și să prezinte documentele solicitate, monturile și capturile, inclusiv conținutul bagajelor.

 

Art.8 Reguli de protecția mediului ce trebuie respectate de către membrii A.J.V.P.S Mureș în timpul practicării pescuitului recreativ sportiv:

a)     Să nu arunce și să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor și în zonele umede, deșeuri de orice fel și să nu introducă în aceste zone substanțe poluante;

b)     Să monitorizeze zona în care pescuiesc și să informeze persoanele și instituțiile abilitate asupra tuturor cazurilor de braconaj și poluare; (Numere de telefon la care se poate apela, găsiți la sfârșitul regulamentului)

c)     Să nu spele autovehiculele și covoarele în apele naturale;

d)     Să dea tot sprijinul organelor abilitate pentru îndepărtarea efectelor de poluare și să acorde sprijin asociației în activitatea de evaluare a pagubelor produse prin poluarea apelor în zonele de pescuit.

 

Condiții de practicare a pescuitului recreativ sportiv

în apele de munte

Practicarea pescuitului recreativ sportiv în bazinele piscicole naturale de munte contractate de către A.J.V.P.S Mureș, se desfășoară în baza permisului de pescuit ANPA şi a carnetului de membru pescar al AJVPS Mureş vizat pentru sezonul în curs sau a dovezii achitării cotizaţiei pentru pescuit în cazul ne-membrilor.

 

Art.9 Pe pâraiele din zona montană, se pescuiește numai cu o singură undiță sau lansetă cu maximum două muște artificiale, iar pe râul Mureș este admisă folosirea unei monturi cu maxim două muște artificiale, la capăt fiind legat un dop plutitor „tip buldo”. Dacă în locul dopului plutitor, se folosește o momeală artificială “tip vobler” (sau altă momeală artificială cu cârlig), atunci montura poate avea doar 1 muscă artificială legată în fața acestuia.

 

Art.10 În apele de munte cu salmonide se pot reține de către un pescar maximum 5 bucăți/zi (din care 2 buc./zi din specia Păstrăv Indigen și 3 buc./zi din speciile Păstrăv Curcubeu și Fântânel).

 

Art.11 În cursurile de apă unde este instaurată zona C&R (prinde și eliberează), pescuitul este permis numai cu momeli artificiale cu cârlige fără spin. Voblerele, lingurile, nălucile, etc. pot fi echipate doar cu un singur cârlig fără spin.

a)     Pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

b)     În zonele de protecție pentru specia Lostriță, pescuitul de orice fel este strict interzis.

 

Art.12 Pescuitul și reținerea exemplarelor de Lostriță și Lipan, chiar și a celor prinse accidental în apele în care conviețuiesc cu Păstrăvii, este strict interzisă tot timpul anului. În cazul exemplarelor prinse accidental, acestea trebuie eliberate imediat și fără a fi scoase din apă.

 

Art.13 Se pot reține capturile de Păstrăv Curcubeu și Păstrăv Fântânel cu lungimea minimă de 20cm, iar de Păstrăv Indigen cu lungimea minimă de 25cm. Mărimea peștelui stabilită pentru pescuit este determinată prin măsurarea distanței de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale. Exemplarele capturate ale căror dimensiuni sunt sub cele menționate mai sus, se eliberează de îndată în apă, în stare vie, la locul capturării. Se poate face derogare de la aceste reglementări în cazuri excepționale, cum ar fi, concursuri aprobate și organizate de A.J.V.P.S. Mureș.


Art.14 Pescuitul celorlalte specii de pești, altele decât salmonidele, prezente în zona de munte, se face în concordanță cu perioadele de pescuit permise și cu cele de prohibiție stabilite anual prin ordin al Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură. (ANPA)

 

Art.15 Exercitarea pescuitului recreativ în apele de munte este permisă numai în timpul zilei, de la răsăritul și până la apusul soarelui.

 

Art.16 Practicarea pescuitului recreativ în sistem C&R* (prinde și eliberează) nu dă dreptul pescarului să rețină nici o captură asupra sa, peștii trebuind eliberați în cel mai scurt timp și cu grijă pentru a nu fi răniți.

Nu pot fi reținute nici exemplarele rănite accidental, dar iremediabil pentru a mai putea supraviețui.

Art.17 Practicarea pescuitului recreativ sportiv în apele de munte contractate de către A.J.V.P.S Mureș se desfășoară după cum urmează:

Denumire

Zona admisă

Zona interzisă

Perioada admisă

Zilele admise

Observații

1. Bistra

Pr. Bistra

Pr. Mijlocu

Pr. Stegea

Pr. Cofu

Pr. Donca

01.05.-14.09

Marți și Vineri C&R*

Sâmbătă – Duminică reținere max. 5 buc/zi

În perioada 01.05.-05.06.2020 Practicarea pescuitului se efectuează doar de pe mal !

2. Gălăoaia

Pr. Gălăoaia

Pr. Gălăoița

01.05.-14.09

Marți și Vineri C&R*

Sâmbătă – Duminică reținere max. 5 buc/zi

În perioada 01.05.-05.06.2020 Practicarea pescuitului se efectuează doar de pe mal !

3. Răstolița

Pr. Scurtu

Pr. Mijlocu

Pr. Bradu

Pr. Porcu

 

Pr. Porcu-Brad

Pr. Secu

Pr. Tihu cu afluenții

Zona de protecție pentru Lostriță  - Pr. Răstolița de la baraj aval până la gura de vărsare, până la data de 01.06.

01.05.-14.09

Marți și Vineri C&R*

Sâmbătă – Duminică reținere max. 5 buc/zi

 

4. Iuhod

Pr. Iuhod

Pr. Sik

Pr. Iuhodu Praidului

01.05.-14.09

Sâmbătă

Duminică

 

5. Niraj inferior

Pr. Niraj de la pod CFR spre Câmpul Cetății până la pod Dămieni

Pr. Înfundat

Pr. Fânața

Pr. Bekeci

01.05.-14.09

Joi

Sâmbătă

Duminică

 

6. Mureș IV

Râul Mureș de la puntea Andreneasa în aval până la pod CFR Deda

Pod Sălard în aval 1000m + Pod Borzia (300m amonte și aval față de pod)

05.06.-31.12

 

Marți, Vineri,

Sâmbătă, Duminică reținere max 5 kg/zi

5 buc. păstrăvi/zi

 

7. Gurghiul inferior

Pod Gurghiu-Confl. R. Mureș

 

01.05.-14.09

Sâmbătă

Duminică

 

8. Glăjarie

Izvoare-confl. R. Gurghiu

 

01.05.-14.09

Sâmbătă

Duminică

 

9. Orșova

Izvoare-vărsare în R. Gurghiu

 

01.05.-14.09

Sâmbătă

Duminică

 

10. Idicel

Zaspad-confl. R. Mureș

 

01.05.-14.09

Sâmbătă

Duminică

 

11. Sebeș

Izvoare-Conf. Pr. Sovata

 

01.05.-14.09

Sâmbătă

Duminică

 

 

Capitolul III Răspunderi și sancțiuni

Art.18 Nerespectarea dispozițiilor legale, ale Statutului A.J.V.P.S. Mureş şi a prezentului Regulament privind practicarea pescuitului recreativ sportiv în habitatele piscicole naturale de către persoane fizice sau juridice, atrage după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, ale Statutului asociaţiei și ale prezentului Regulament.

 

Art.19 Constatarea faptelor ce constituie contravenții și infracțiuni se face conform O.U.G. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea 317/2009.

 

Art.20 Constatarea abaterilor de la prevederile prezentului Regulament se va face de către angajaţii A.J.V.P.S. Mureș cu atribuţii în acest sens și de delegații cu legitimație eliberată de asociație (voluntarii). Abaterile constatate vor fi consemnate în momentul controlului în „Nota de constatare-Anexa nr. 4”, de către angajații A.J.V.P.S. Mureș cu atribuții de prevenire, informare, control și pază a zonelor de pescuit contractate de la A.N.P.A.

Art.21. Sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sunt: AVERTISMENT, SUSPENDAREA dreptului de a practica pescuitul de la 3 luni pana la 1 an de zile, pe apele aflate în gestiunea A.J.V.P.S. Mureş şi EXCLUDEREA din asociaţie (în cazul membrilor) sau interdicţia de a practica activitatea de pescuit sportiv pe apele aflate în gestiunea A.J.V.P.S.Mureş (în cazul ne-membrilor), în funcţie de gravitatea abaterii şi/sau de repetabilitatea abaterilor comise, conform prevederilor art. 11 din Statutul A.J.V.P.S.Mureş.

             Sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament se aplică în condiţiile prevăzute de acesta şi Statutul A.J.V.P.S. Mureş.

a) Sancţiunea cu “AVERTISMENT” se aplică în scris, prin consemnarea ei în carnetul de membru pescar sau comunicare scrisă în cazul ne-membrilor, pentru următoarele abateri de la prezentul Regulament:

-       Folosirea mai multor undițe/lansete sau accesorii (cârlige), decât cele stabilite în prezentul Regulament;

-       Capturarea, reținerea ori folosirea ca momeală în cârlig, pentru pescuitului la răpitori a peștilor sub dimensiunea legală;

-       Păstrarea capturilor în condiții nepotrivite care să ducă la alterarea lor (peștii se vor păstra în condiții optime obligatoriu în apă, exemple: juvelnic, sac de păstrare sau după caz, agrafă, etc.);

-       Nerespectarea condițiilor de igienă la locul de pescuit;

-       Nerespectarea distanței minime între pescari prevazută în prezentul Regulament (15 m) (în cazul plângerii verbale sau în scris a unui membru pescar);

-       Nerespectarea obligației de a completa fișa de captură, cu data, locul și peștii capturați, în momentul practicării pescuitului;

-       Nesupravegherea undițelor/lansetelor cu montura în apă;

-       Comportament verbal ori fizic necivilizat și/sau agresiv faţă de paznicii piscicoli.

b) (1) Sancțiunea SUSPENDĂRII dreptului de a practica activitatea de pescuit pe apele aflate în fondul piscicol gestionat de către A.J.V.P.S. Mureş pe o perioadă de 3 luni de zile se aplică pentru următoarele abateri:

-       Pescuit în zonă interzisă (zona barajelor, zonele de iernare și zonele de protecție interzise tot timpul anului);

-       Refuzul cu rea credintă de a prezenta carnetul de membru pescar și permisul de pescuit persoanelor desemnate să efectueze controlul;

-       Ascunderea capturilor;

-       Pescuitul fară carnet vizat pe anul în curs, practicat de membrii asociaţiei;

-       Reținerea peștilor sub dimensiune;

-       Comiterea repetată de trei (3) ori a abaterilor sancţionate cu AVERTISMENT.

b) (2) Sancţiunea SUSPENDĂRII dreptului de a practica activitatea de pescuit pe apele aflate în fondul piscicol gestionat de către A.J.V.P.S. Mureş pe o perioadă de 1 an de zile se aplică în cazul comiterii repetate (de trei ori) a abaterilor sancţionate cu suspendarea dreptului de a practica activitatea de pescuit pe durata a 3 luni de zile.

c) Sancţiunea EXCLUDERII din asociaţie (în cazul membrilor) sau a interdicţiei de a practica activitatea de pescuit sportiv pe apele aflate în gestiunea A.J.V.P.S.Mureş (în cazul nemembrilor) se aplică în cazurile şi condiţiile reglementate de Statutul asociaţiei (art.11, alin. 6 şi 9), în situaţia comiterii faptelor ce constituie, conform legii, infracţiuni de braconaj piscicol, precum:

-       Pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibiție, și distrugerea icrelor embrionate de pește în zonele de reproducere naturală;

-       Deținerea, transportul sau comercializarea fară documente legale a peștelui și altor viețuitoare acvatice obținute din pescuit;

-       Capturarea peștilor prin metode sau cu unelte de plasă, pripoane, etc. interzise de lege;

-       Producerea, importul, deținerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă monofilament

-       Pescuitul la specii pe cale de dispariție și interzise prin lege;

-       Pescuitul cu japca, cu ostia, sulița, țepoaica și cu orice alte unelte înțepătoare sau agățătoare, prin greblare sau harponare;

-       Pescuitul electric, pescuitul cu materiale explozive ori cu substanțe toxice și narcotice de orice fel, precum și folosirea armelor de foc în scopul omorârii peștilor și a altor viețuitoare acvatice;

 

Abaterile constatate vor fi consemnate într-o “Notă de constatare (Anexa nr.4 din prezentul Regulament)” întocmită de către personalul cu atribuţii în acest sens din cadrul A.J.V.P.S. Mureş.

Nota de constatare a abaterii va fi înaintată, în termen de cel mult 3 zile de la întocmirea ei, conducerii A.J.V.P.S. Mureş care îl va înainta spre analiză şi propuneri comisiei juridice, de disciplină şi etică din cadrul asociaţiei (for în faţa căruia cel în cauză va fi convocat spre audiere) şi ulterior consiliului director al asociaţiei, organ abilitat a aplica sancţiunile prevăzute de prezentul Regulament (art.11 alin. 3 din Statut).

Sancţiunile aplicate de către consiliul director vor putea fi contestate (fără efect suspensiv de drept) în termen de 15 zile de la comunicarea aplicării acestora, în faţa adunării generale a membrilor asociaţiei şi respectiv, în faţa instanţei de judecată competente general, material şi teritorial, conform prevederilor Statutului asociaţiei.

În cazul în care abaterea comisă este sancţionată de prezentul Regulament cu suspendarea dreptului de a practica pescuitul pe apele aflte în gestiunea A.J.V.P.S. Mureş, la momentul constatării abaterii, personalul abilitat din cadrul asociaţiei va reţine carnetul de membru pescar al celui care a comis abaterea constatată, înaintându-l conducerii asociaţiei împreună cu procesul-verbal de constatare a abaterii, care va conţine menţiunea reţinerii carnetului de membru pescar.

Restituirea carnetului de membru titularului acestuia se va face după expirarea perioadei de suspendare a dreptului de a practica activitatea de pescuit, pe baza dovezii scrise (proces verbal de predare-primire), la sediul asociaţiei, după testarea celui sancţionat cu privire la cunoaşterea prevederilor prezentului Regulament.

Perioada de suspendare a dreptului de a practica activitatea de pescuit, în cazul în care este aplicată această sancţiune, este calculată  începând de la data reţinerii carnetului de membru.

 

Art.22 Termenul pentru depunerea eventualelor reclamaţii de purtare abuzivă la adresa personalului abilitat cu constatarea abaterilor de la prezentul Regulament, este de 15 zile de la data comiterii faptei pretinse, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Aceste sesizări trebuie bine întemeiate și susținute în fața comisiei juridice, de disciplină și etică din cadrul A.J.V.P.S. Mureș, în vederea dispunerii măsurilor de rigoare.

 

Capitolul IV reguli generale

Art.23 În exercitarea pescuitului recreativ/sportiv, membrii pescarii vor respecta următoarele reguli cu caracter general:

a)     Să ia cunoștință de zonele instituite pentru protecție și să respecte marcajele și regimul special al acestor zone;

b)     Să consemneze in fisa de captura dupa terminarea fiecarei partide de pescuit, locul, cantitatea si speciile de pesti prinsi; aceasta fisa se va preda in mod obligatoriu pana la 31 ianuarie a anului urmator;

c)     Să cunoască speciile de pești care fac obiectul pescuitului recreativ/sportiv și să respecte dimensiunile minime legale de capturare (vezi anexa 3) precum și perioadele de prohibiție pentru fiecare specie, conform prevederilor legale;

d)     Dimensiunile capturilor se măsoară de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale;

e)     Să prezinte montura cu care pescuiesc, în momentul controlului;

f)      Se eliberează obligatoriu, de îndată peștii capturați accidental, care nu sunt agățați de gură, indiferent de dimensiune;

g)     Se interzice practicarea stilului “harponat/greblat” indiferent de montura folosită (năluci artificiale, cârlige nr.mare, etc.), iar peștii capturați care prezintă semne proaspete de „harponare/agățare” vor constitui probă la întocmirea dosarului penal;

h)     Să facă dovada că pescuiesc cu momeală naturală sau artificială, fiind interzis pescuitul cu cârligul “gol”;

i)      Să nu arunce pe maluri, în albiile râurilor, în lacuri și în zonele umede adiacente, deșeuri de orice natură;

j)      Să informeze de urgență persoanele sau instituțiile abilitate asupra cazurilor de poluare sau catastrofe naturale și sa acorde sprijin acestora pentru evaluarea pagubelor și atenuarea efectelor distructive asupra fondurilor de pescuit;

k)     Deținerea și folosirea minciogului și a juvelnicului în capturarea și păstrarea peștilor, iar în cazul pescarilor de pești răpitori a cleștelui (grip) de scos peștele din apă și a „agrafei” de păstrat peștele este obligatorie.

 

Art.24 Zonele de protecție piscicolă

(1) În conformitate cu Ordinul comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, precum și al ANPA, privind stabilirea perioadelor și zonelor de prohibiție a pescuitului și a zonelor de protecție a resurselor acvatice vii, se interzice pescuitul în perioada 01 noiembrie - 15 martie în „zonele de iernare” și pe toată durata anului în „zonele de refacere biologică și a zonelor de protecție”. Vezi anexa 2A si 2B

 

Harta cu zonele de iernare, respectiv zonele de refacere biologică și de protecție a resurselor acvatice vii se regăsește în anexa 2 din Regulament, la sediile A.J.V.P.S Mures, la magazinele partenere sau pe site-ul  www.ajvpsmures.ro.

 

Capitolul V

Dispozitii finale

Art.25 Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu legislația din domeniul pescuitului și acvaculturii, în vigoare și a fost adoptat în ședința reprezentanților Adunării Generale a Pescarilor A.J.V.P.S Mureș în data de 23.08.2018.

 

Art.26 Prevederile prezentului Regulament se completează cu cele prevăzute în OUG 23/2008 și Legea 317/2009 privind pescuitul și acvacultura și Ordinul 60/2017, privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului recreativ în habitatele piscicole naturale, cu excepţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

 

Art.27 Prezentul Regulament poate fi modificat și completat în aceleași condiții, în funcție de modificările ce pot surveni în textul actelor normative în domeniu sau prin observațiile și propunerile membrilor pescari ai A.J.V.P.S. Mureș.

 

Art.28 Personalul angajat al A.J.V.P.S. Mureș va lua la cunoștință de prevederile prezentului regulament.

 

Art.29 Prezentul regulament va fi afișat la sediul A.J.V.P.S. Mureș, la sediile filialelor teritoriale și se va înmâna personalului de pază și control.

 

Art.30 (1) În situaţia constatării de fapte ce constituie contravenții și infracțiuni de către paznicii de vânătoare și pescuit, de personalul angajat cu atributii pe linie de prevenire, informare, control si paza zonelor de pescuit din cadrul A.J.V.P.S Mures, vor fi sesizate de indată organele abilitate şi/sau persoanele cu statut legal de agenţi constatatori ai unor asemenea fapte, pentru luarea măsurilor legale şi aplicarea sancțiunilor ce se impun de către personalul cu drept de control și inspecție din cadrul A.N.P.A., de către ofițerii, subofițerii și agenții din cadrul Poliției Române, de ofițerii, subofițerii și agenții din cadrul Jandarmeriei Române.

(2) De asemenea constatarea și sesizarea faptelor neregulamentare se pot face și de către persoanele DESEMNATE și împuternicite de A.J.V.P.S. Mureș pentru efectuarea prevenirii, informării și paza zonelor de pescuit contractate de asociație.

În acest sens A.J.V.P.S. Mureș va încheia protocoale de colaborare și grafice de control privind respectarea pescuitului recreativ/sportiv cu instituțiile mai sus menționate.

 

Persoanele și instituțiile de contact pentru semnalarea actelor de poluare și ale încălcărilor legislației în domeniul piscicol sunt:

a)     Conducerea A.J.V.P.S. Mures - ajvpsmures@yahoo.com                                        0265-267.621

b)     Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Tg. Mures dl. Szabo Eugen             0757-223.734

c)     Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Reghin dl. Maier Gheorghe             0744-386.950

d)     Personalul de pază și control al A.J.V.P.S zona Ludus dl. Alb Alin               0741-135-489

e)     I.J.J. Mures (Jandarmeria) - cabinet@jandarmeria.ro                                               0265-254.455

f)      Agenția de Protecția Mediului  - office@apmms.anpm.ro                  0265-314.984 / 0265-314.987

g)     Garda de Mediu - cjmures@gnm.ro                                                     0265-315.007 / 0265-314.987

h)     Administrația Națională “Apele Române”(ABA, SGA) - dispecer@dam.rowater.ro0265-261.303; 0737-166.735

i)      A.N.P.A. (Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură) - laszlo.bartha@anpa.ro     0747-287.466

j)      Serviciul de urgență                                                                                                112

            

DIRECTOR                                                                                                     Tîrgu-Mureș

Ing. MUICĂ POMPEI-EMIL

 

 

 


Anexa 1. Lista zonelor de pescuit contractate de către A.J.V.P.S. Mureș

(conform contractului nr.40/2017)

Nr. crt.

Denumire zonă de pescuit

Distanță

Delimitare

Categorie

ȘES / MUNTE

1.

Râul Mureș

150 km

CFR Com. Deda – lim. jud. Com. Chețani

Șes

2.

Pârâul Luț

27 km

Localitatea Batoș – conf. R. Mureș

Șes

3.

Pârâul Beica

7 km

Conf. Pârâul Nadașa – conf. R. Mureș

Șes

4.

Pârâul Șar

8 km

Conf. Pârâul Allas – conf. R. Mureș

Șes

5.

Pârâul Lechința(Combol)

48 km

Com. Crăiești – conf. R. Mureș

Șes

6.

Pârâul de Câmpie

12 km

Conf. Pârâul Sarchii – conf. R. Mureș

Șes

7.

Pârâul Ațintiș

3 km

Conf. Pârâul Cecălaca – conf. Mureș

Șes

8.

Pârâul Niraj

54 km

Pod Damieni – conf. R. Mureș

Șes

9.

Pârâul Nirajul Mic

6 km

Conf. Pârâul Bâra – conf. R. Mureș

Șes

10.

Pârâul Hodoșa-Tpatec

3 km

De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică

Șes

11.

Târnava Mică

96 km

Lim. de jud. conf. P. Iuhod – com. Adămos

Șes

12.

Pârâul Solocma

3 km

De la km 3 amonte de conf. cu Târnava Mică

Șes

13.

Pârâul Ghergheș(Vădeș)

3 km

Loc. Vădeș - conf. Târnava Mică

Șes

14.

Pârâul Cușmad

10 km

Lim. jud. Mures com. Sâng. de Păd. – conf. T. Mică

Șes

15.

Pârâul Vețca

3 km

Loc. Bordesiu – conf. Târnava Mică

Șes

16.

Pârâul Nadeș

7 km

Conf. pârâul Măgheruș - conf. Târnava Mică

Șes

17.

Gurghiul inferior

12 km

Pod Gurghiu – conf. R. Mureș

Munte

18.

Glăjarie

12 km

Izvoare – conf. Râul Gurghiu

Munte

19.

Orșova

16 km

Vărsare in Râul Gurghiu

Munte

20.

Răstolița

68 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

21.

Bistra

32 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

22.

Gălăoaia

25 km

Izvoare – conf. R. Mureș

Munte

23.

Idicel

38 km

Zaspad – conf. R. Mureș

Munte

24.

Sebeș

21 km

Izvoare – conf. Pârâul Sovata

Munte

25.

Iuhod

22 km

Izvoare – Pod Sărățeni

Munte

26.

Nirajul Mic inferior

10 km

Pod Lokodi – pod Damieni

Munte

27.

Mureș IV

25 km

Tunel Sălard – pod Deda

Munte

28.

Lacul acumulare Bezid

180 ha

 

Șes

 

Anexa 2. Zone de protecție începând cu 01.01.2020

Nr. crt.

ZONĂ DE PROTECȚIE

Mal drept amonte

Mal drept aval

Zone de iernare – pescuitul interzis în perioada 01 Noiembrie-15 Martie

1.

Râul Mureș, în zona Vălenii de Mureș, de la podul pietonal de trecere peste R.Mureș – 300m amonte și 200m aval

46o53’13.60”N

24o47’33.23”E

46o53’07.61”N

24o47’19.59”E

2.

Râul Mureș, în zona Brâncovenești la baraj – 300m amonte și 200m aval

46o51’06.13”N

24o46’00.82”E

46°50'50.77"N

24°45'57.29"E

3.

Râul Mureș, în zona localității Chinari „la terenul de fotbal” – 500m (250m amonte și aval față de curbă)

46°36'11.51"N

24°35'29.37"E

46°36'01.31"N

24°35'20.75"E

4.

Râul Mureș, în dreptul localității Cristești  (în spatele combinatului chimic Azomureș) în aval de la țeava de gaz – 1400m

46o30’56.64”N

24o29’44.01”E

46o30’35.90”N

24o28’53.49”E

5.

Râul Mureș, în zona Cristești de la canalul de scurgere a fabricii de bere Heineken – 200m amonte

46o29’54.03”N

24o27’25.36”E

46o29’55.30”N

24o27’34.46”E

6.

Râul Mureș, în zona localității Morești de la prag cascadă în aval până la podul de inele –  2900m

46o29’17.05”N

24O26’24.52”E

46°33’32.15"N

24°33'40.98"E

7.

Râul Mureș, în zona localității Gheja, la podul CFR – 500m amonte și aval

46°27'40.16"N

24°03'40.43"E

46°26'07.59"N

24°03'34.54"E

8.

Râul Mureș, în zona Chețani – 1600m (curbă amonte Chețani câte 800m amonte și aval față de curbă)

46°26'59.11"N

24° 02'27.76"E

46°27'34.72"N

24° 01'53.54"E

Zone de refacere biologică – pescuitul interzis TOT TIMPUL ANULUI

9.

Râul Mureș, aval de podul rutier Sălard – 1000m

46o56’39.72”N

25o03’56.34”E

46o57’07.08”N

25o04’09.57”E

10.

Râul Mureș în zona localității Gălăoaia la podul Borzia – 300m amonte și 300m aval

46o58’17.93”N

24o55’14.39”E

46o58’14.04”N

24o55’45.74”E

11.

Râul Mureș, în zona localității Petelea la ”curbă” – 250m amonte și 450m aval

46°44'18.46"N

24°42'26.13"E

46°44'3.13"N

24°42'15.09"E

12.

Râul Mureș, în zona localității Chinari la țeava de gaz – 400m amonte și 200m aval

46°36’01.64"N

24°35'18.12"E

46°35'44.11"N

24°35'08.82"E

13.

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș, 300m amonte Baraj Priză1, inclusiv Brațul Mort și pârâul Cotuș – (limita amonte de 300m are ca reper primul plop de la vărsarea pârâului Cotuș)

46°33'55.43"N

24°34'10.90"E

46°33'39.57"N

24°34'02.52"E

14.

Râul Mureș în zona localității Tg.Mureș, Baraj Priză 1 – 500m aval până la canalul de scurgere

46°33'38.26"N  24°34'02.87"E

46°33’32.15"N

24°33'40.98"E

15.

Râul Mureș, în zona localității Tg. Mureș la baraj Priza 2 “Ady” – 600m (aval baraj până la al doilea dig de pietre)

46°32'40.95"N

24°31'53.15"E

46°32'27.18"N

24°31'32.20"E

16.

Râul Târnava Mică, în zona localității Sângeorgiu de Pădure – 550m (amonte pod rutier până la gura de vărsare a pârâului Cușmed)

46o25’53.32”N

24o50’57.17”E

46o25’52.13”N    24o50’29.98”E

17.

Râul Târnava Mică, în zona localității Sângeorgiu de Pădure, în aval de podul de cale ferată – 200m

46o25’59.84”N  24o51’19.34”E

46o25’58.69”N  24o51’12.05”E

 

Anexa 3. Dimensiunea minimă admisă la pescuit pe specii de pești – măsurarea se face de la vârful botului până la baza înotătoarei caudale

1.Avat (Aspius aspius) 30 cm

17.Novac (Hypophthalmichthys nobilis) 40 cm

2.Babușcă (Rutilus rutilus) 15 cm

18.Oblete (Alburnus alburnus) 12 cm

3.Batcă (Blicca bjioerkna) 15 cm

19.Plătica (Abramis brama) 25 cm

4.Biban (Perca fluviatilis) 12 cm

20.Păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss)  20 cm

5.Crap (Cyprinus carpio) 35 cm

21.Păstrăv fântânel (Salvelinus fontinalis)  20cm

6.Caras (Carassius auratus) 15 cm

22.Păstrav indigen (Salmo trutta fario) 25 cm

7.Caracudă (Carassius carassius) 17 cm

23.Roșioară (Scardinus erythrophtalmus) 15 cm

8.Cosac (Abramis sp.) 25 cm

24.Sânger (Hypophthalmichthys molitrix) 40 cm

9.Cosaș (Ctenopharyngodon idella) 40 cm

25.Scobar (Chondostroma nasos) 20 cm

10.Clean (Leuciscus cephalus) 25 cm

26.Somn (Silurus glanis) 50 cm

11.Coregon (Coregonus sp.) 22 cm

27.Șalău (Stizostedion sp.) 40 cm

12.Fusar (Aspro streber) 12 cm

28.Știuca (Esox lucius) 40 cm

13.Lin (Tinca tinca) 25 cm

29.Văduvița (Leuciscus idus) 30 cm

14.Morunaș (Vimba vimba) 25 cm

30.Broaște (Rana sp.) 30g/buc. 

15.Mreană (Barbus barbus) 27 cm

31.Raci (Astacus sp.) 9 cm

16.Mreană vânătă (Barbus meridionalis petenyi) 18 cm

32.Scoică de râu (Unio pictorum) 8 cm

 


Anexa 4                                                                                                                       Seria AVPMS Nr. (1) 0001

 

ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ A VÂNĂTORILOR ȘI

PESCARILOR SPORTIVI

MUREȘ

 

NOTĂ

DE CONSTATARE

pe linie de prevenire, informare, control și pază a zonelor de pescuit

contractate de A.J.V.P.S. Mureș

 

           Încheiat astăzi la data de ________, ora ___, în localitatea ________________, zona _____________________, de către ___________________________________,  având calitate de ______________________ în cadrul A.J.V.P.S. Mureş.

           Astăzi, data de mai sus, aflându-mă în timpul orelor de serviciu, efectuând acțiuni de prevenire, informare, control si paza pe linie de respectare a Regulamentului propriu pt. anul 2020, aprobat de consiliu privind practicarea pescuitului recreativ-sportiv în habitatele piscicole naturale contractate de către A.J.V.P.S. Mureş, am constatat următoarele:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

           Faţă de cele constatate, persoana în cauză ____________________ formulează următoarele obiecţiuni:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

           Aspectele constatate au fost fotografiate/filmate: DA / NU.

           De faţă au fost/nu au fost prezenți persoane/le în calitate de martori: ____________________

_________________________________________________________________________________.

           Drept pentru care s-a încheiat prezenta notă de constatare, în două exemplare, una fiind înmânată numitului ______________________, iar cea de-a doua se va înainta către conducerea A.J.V.P.S. Mureş în vederea dispunerii măsurilor legale/statutare care se impun.

           A fost reţinut/nu a fost reţinut carnetul de membru pescar seria/nr._____________________ .

 

 

           Angajat AJVPS Mures                    Persoana controlată                         Martor

           __________________                     ________________              ________________